Wpływ zmiany głębokości skrawania na wartość sił skrawania i parametr chropowatości powierzchni podczas toczenia czopów wałów

Influence of cutting depth changes on the value of cutting forces and surface roughness parameter during shaft pins turning
Abstract: 

The paper presents the results of influence of changes in the depth of cut on the value of the cutting forces and surface roughness parameters of shaft pins. The turning process of shaft pins ? 50 mm in diameter, made of S235JR steel was carried out on a CU500MRD universal machine. The lathing process was conducted by a cutting tool with CCMT 09T304 PF removable inserts. The measurement of cutting forces during turning was recorded using a dynamometer made by Kistler. The measurement of surface roughness parameter was performed by W20 profilometer. For research also used the Baty Venture optical coordinate measuring machine and the Solaris optical emission spectrometer.

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zmiany głębokości skrawania na wartość sił skrawania oraz parametr chropowatości powierzchni czopów wałów. Badania przeprowadzono na wałku o średnicy 50 mm wykonanym ze stali konstrukcyjnej S235JR. Proces toczenia czopów wału przeprowadzono na tokarce uniwersalnej kołowej CU500MRD. Podczas badań wykorzystano nóż tokarski z wymienną płytką skrawającą CCMT09T304 PF. Natomiast pomiar sił skrawania podczas toczenia rejestrowano przy użyciu siłomierza firmy Kistler. Pomiar parametrów chropowatości wykonano na profilometrze W20. Do badań wykorzystano również współrzędnościową optyczną maszynę pomiarową Baty Venture Plus oraz optyczny spektrometr emisyjny Solaris.

Słowa kluczowe: 
siły skrawania
parametr chropowatości powierzchni
Issue: 
Pages: 
82
92
Download full text in pdf: 
References: 

Burakowski T., Tribologia a inżynieria powierzchni, Tribologia, 1999, nr 6.

Burakowski T., Marczak R., Eksploatacyjna warstwa wierzchnia i jej badanie, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, 1995, nr 3.

Burakowski T., Marczak R., Senatorski J., Szumniak J., Konstytuowanie eksploatacyjne warstwy wierzchniej w procesie tarcia technicznie suchego, Problemy Eksploatacji, 1998, nr 2.

Dyl T., Finishing intermetallic coatings in order to reduce the surface roughness, Journal of KONES, 2013, vol. 20, no. 1.

Dyl T., The finishing of composite coatings in aspect of surface roughness reduction, Journal of KONES, 2013, vol. 20, no. 2.

Dyl T., Starosta R., Określenie wpływu geometrii i rodzaju materiału płytek skrawających na topografię toczonych powłok kompozytowych, Inżynieria Materiałowa, 2012, nr 6.

Dyl T., Starosta R., Wpływ geometrii i gatunku płytek skrawających na strukturę geometryczną toczonych powłok stopowych, Inżynieria Materiałowa, 2011, nr 4.

Labuda. W., The analysis of cutting tool geometric on cutting forces and surface roughness of steel applied to marine pumps shaft pins, Journal of KONES, 2014, vol. 21, no. 1.

Labuda W., Charchalis A., Ocena wpływu geometrii noża tokarskiego na strukturę geometryczną powierzchni czopów wałów wykonanych ze stali austenitycznej, Logistyka, 2014, nr 6.

Nadolny K., Selech J., Tyczewski P., Zmiany struktury geometrycznej powierzchni powstałe podczas testów zużyciowych, Tribologia, 2003, nr 5.

Przybylski W., Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005.

Przybylski W., Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie, t. 2, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008.

Starosta R., Dyl T., Obróbka wykańczająca natryskiwanych płomieniowo powłok Ni-Al, ocena zużycia borazonowych płytek skrawających, Tribologia. Teoria i Praktyka, 2011, nr 4.

Citation pattern: Labuda W., Kozyra D., Wpływ zmiany głębokości skrawania na wartość sił skrawania i parametr chropowatości powierzchni podczas toczenia czopów wałów, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 96, pp. 82-92, 2016

BibTeX     EndNote