Możliwości wykorzystania tworzyw kompozytowych do wałów okrętowych

Possibility of use of composite materials for the marine shaft

Lesław Kyzioł         

Abstract: 

In the article are presented the rules of selecting the composite materials on the drive shafts of ships. Methods of building hulls of the ships have been presented and described and the review of selected ships with the composites in NATO countries. The drive shaft is the construction which subject to of the complex load condition, why should very carefully analyze the state of the load. The paper presents the technology of making the drive shafts in the Japan on the basis of the experimental vessel made on a scale of 1:10. The tests carried out showed that the composite materials meet the requirements that are required materials for the drive shafts of vessels. In Poland there are the right conditions to take the issue related to the construction of the drive shaft on the basis of composite materials.

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono zasady dobierania materiałów kompozytowych na wały napędowe jednostek pływających. Zaprezentowano możliwości i metody budowy kadłubów jednostek pływających oraz dokonano przeglądu wybranych jednostek budowanych z kompozytów w państwach NATO. Wał napędowy jest konstrukcją podlegającą złożonemu stanowi obciążenia, dlatego należy bardzo dokładnie przeanalizować stan obciążenia. Opisano technologię wykonywania wałów napędowych w Japonii na podstawie doświadczalnej jednostki pływającej wykonanej w skali 1:10. Przeprowadzone testy wykazały, że materiały kompozytowe spełniają wymogi stawiane materiałom na wały napędowe jednostek pływających. W Polsce są odpowiednie warunki, aby podjąć zagadnienie związane z budową wałów napędowych na bazie materiałów kompozytowych.

Słowa kluczowe: 
wał pośredni
materiały kompozytowe
Issue: 
Pages: 
71
81
Download full text in pdf: 
References: 

intermediate shaft, composite materials, mechanical and technological properties of composites

Citation pattern: Kyzioł L., Możliwości wykorzystania tworzyw kompozytowych do wałów okrętowych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 96, pp. 71-81, 2016

BibTeX     EndNote