Studies on the hygroscopicity of some black teas in terms of their storage stability

Abstract: 
Streszczenie: 

The aim of the study was to evaluate the hygroscopicity of black tea samples in terms of storage stability based on the sorption kinetics determined by the dynamic and static methods for 48 hours. In order to describe empirically determined sorption isotherms, the equation of Brunauer, Emmett and Telleta (BET) was transformed in the range of water activity 0.07?aw?0.33. The equation was characterized based on the correlation coefficient (R2) and the fit standard error (FitStdErr). Based on extensive investigations, it was found that the higher storage stability characterized the tea from Indonesia, which may be due to differences in the microstructure of the surface resulting from the tea origin and parameters of the drying process.

Słowa kluczowe: 
sorption kinetics of water vapor
sorption isotherm
BET isotherm
Issue: 
Pages: 
106
113
Download full text in pdf: 
References: 

Cichoń Z., Miśniakiewicz M., Analiza jakości czarnych herbat liściastych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005, nr 678, s. 103–127.

Domian E., Adsorpcja pary wodnej przez żywność w proszku. Praca doktorska. Katedra Inżynierii i Maszynoznawstwa Przemysłu Spożywczego, SGGW, Warszawa 1997.

Gal S., The need for, and practical applications of sorption data. In: Physical Properties of Food. (ed. R. Jowitt), Applied Science Publishers, London and New York, 1983.

Górecka D., Korczak J., Długosz B., Hęs M., Ocena jakości wybranych gatunków herbat różnego pochodzenia, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2004, vol. 2, nr 37, s. 145–150.

Kędzierska K., Pałacha Z., Wpływ temperatury na właściwości sorpcyjne suszu pieczarek, Acta Agrophysica, 2011, vol. 17, nr 1, s. 77–88.

Kolanowski W., Oblicza herbaty II, Przegląd Gastronomiczny, 2004, vol. 58, nr 2, s. 14–15.

Mathlouthi M., Water content, water activity, water structure and the stability of foodstuff, Food Control, 2001, vol. 12, no. 7, s. 409–417.

Ocieczek A., Kłopotek K., Badania nad higroskopijnością kaw instantyzowanych w aspekcie ich trwałości przechowalniczej, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2013, vol. 94, nr 4, s. 879–882.

Ocieczek A., Kostek R., Sorptive properties of type 2000 wheat and rye flours, Acta Agrophysica, 2009, vol. 14, no. 2, s. 393–402.

Paderewski M., Procesy adsorpcyjne w inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1999.

Pałacha Z., Izotermy adsorpcji i desorpcji wody wybranych przypraw, Postępy Techniki i Przetwórstwa Spożywczego, 2010, nr 1, s. 12–18.

Pałacha Z., Badanie stanu wody w matrycy modelowej i uzyskanej z jabłek z wykorzystaniem metody opartej na izotermach sorpcji oraz kolorymetrycznej, Wyd. SGGW, Warszawa, 2007.

Plust D., Czerniejewska-Surma B. Domiszewski Z., Bienkiewicz G., Subda R., Wesołowski T., Jakość wybranych herbat białych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, vol. 3, no. 76, s. 90–97.

PN-ISO1573:1996, Herbata. Oznaczenie ubytku masy w temperaturze 103 stopni C.

Świtka J., Krasowski Z., Zastosowanie izoterm sorpcji wody w technologii żywności, Przemysł Spożywczy, 1990, vol. 44, no. 4–5, s. 105–107.

Wirkowska M., Bryś J., Kowalski B. Wpływ aktywności wody na stabilność hydrolityczną i oksydatywną tłuszczu wyekstrahowanego z ziaren kukurydzy, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2008, vol. 5, nr 60, s. 273–281.

www.tis-gdv.de [06.07.2016].

Citation pattern: Dmowski P., Ruszkowska M., Studies on the hygroscopicity of some black teas in terms of their storage stability, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 94, pp. 106-113, 2016

BibTeX     EndNote