Modelowanie i wyznaczanie charakterystyk mocy układu napędowego statku wypornościowego ze śrubą o stałym skoku

Modeling and determination of power propulsion characteristics of the propulsion system with fixed pitch propeller
Abstract: 

The paper characterized the problem of finding propulsion characteristics of the propulsion system with a fixed pitch propeller. For this objective, statistical methods and the physical aspects of the construction of adequate models characteristics were used. Test results of propulsion system of vessel MS Garnuszewski were used for models verification. In total, five statistically comparable models of torque characteristics were developed, of which three models produce consistent results of tethered torque characteristics, obtained by extrapolation. It has been shown that the other characteristics: power characteristics, characteristics of specific energy consumption per nautical mile should be determined with definitional formulas after determining torque characteristics. Put attention to the need for analysis of deviations of measurement points on the model and the removal of excessive deflecting points.

Streszczenie: 

W artykule scharakteryzowano problem wyznaczenia charakterystyk napędowych mocy statku ze śrubą o stałym skoku. W celu sformułowania modeli charakterystyk mocy wykorzystano w pierwszej kolejności znane aspekty fizyczne, w następnej zaś – metody statystyczne. Do weryfikacji modeli wykorzystano dostępne w literaturze przedmiotu wyniki badań układu napędowego statku m/s „Garnuszewski”. W sumie wyłoniono trzy dające zbieżne, praktycznie równe, wyniki aproksymacji danych pomiarowych mocy. Dokonano analizy odchyleń wyników pomiarów od modeli, w wyniku czego jeden punkt ze zbioru pierwotnych danych został odrzucony. Analiza charakterystyk mocy na uwięzi wyznaczonych drogą ekstrapolacji pokazała, że przebieg tej charakterystyki dla jednego z modeli wielomianowych znacznie odbiega od pozostałych dwóch charakterystyk, dając znacznie niższe wartości, co może świadczyć, że ta charakterystyka powinna być odrzucona.

Słowa kluczowe: 
charakterystyki napędowe statku ze śrubą o skoku stałym
modelowanie i wyznaczanie charakterystyk mocy
napęd statku
Issue: 
Pages: 
122
131
Download full text in pdf: 
References: 

Charchalis A., Opory okrętów wojennych, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia 2001.

Charchalis A., Warunki przeprowadzania pomiarów napędowych i diagnostycznych w czasie prób morskich, Journal of KONES Powertrain and Transport, 2006, Vol. 13, No. 4.

Giernalczyk M., Górski Z., Siłownie okrętowe. Cz. I. Podstawy napędu i energetyki okrętowej, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011.

Kulczyk J., Skupień E, Charakterystyki napędowe statku śródlądowego po modernizacji układu napędowego, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport, 2012, z. 87.

Kulczyk J., Skupień E, Metody modelowania charakterystyk napędowych statku śródlądowego, „Logistyka”, 2012, nr 4.

Szelangowicz T., Żelazny K., Prognozowanie charakterystyk napędowych statku ze śrubą stałą poczas pływania w zmiennych warunkach pogodowych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2004, nr 1(73).

Citation pattern: Pawletko R., Polanowski S., Modelowanie i wyznaczanie charakterystyk mocy układu napędowego statku wypornościowego ze śrubą o stałym skoku, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 91, pp. 122-131, 2015

BibTeX     EndNote