Symulatory siłowni okrętowych sposobem na poprawę bezpieczeństwa na morzu

Marine engine room simulators as a way to improve safety at sea

Małgorzata Malinowska         Jerzy Krefft         Stanisław Czmyr         Dominik Zera         Kacper Żołnierczuk         

Abstract: 

The paper concerns marine engine room simulators, their makers, application and seafarer training. It refers to national and international maritime organizations' regulations. The simulators of different makers have been presented. The attention has been drawn to requirements set up to education maritime institutions. Also benefits which come from using simulators in education process of seafarers were mentioned. It proposes a way of further development of engine room simulators and seafarer training.

Streszczenie: 

Artykuł dotyczy szkoleń kadry działu maszynowego na symulatorach siłowni okrętowych. Odniesiono się do krajowych i międzynarodowych przepisów morskich regulujących szkolenia na symulatorach w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji statku. Przedstawiono symulatory różnych producentów, zwracając uwagę na wymogi stawiane placówkom dydaktycznym w zakresie szkolenia na symulatorach, a także korzyści wynikające z ich wykorzystania w kształceniu mechaników okrętowych. Na tej podstawie zaproponowano kierunek dalszego rozwoju symulatorów siłowni okrętowych i związanego z tym szkolenia.

Słowa kluczowe: 
symulator
siłownie okrętowe
EMSA
STCW
Kodeks ISM
kształcenie
marynarz
Issue: 
Pages: 
114
121
Download full text in pdf: 
References: 

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2014 r., poz. 536, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań dla marynarzy działu maszynowego.

International Safety Management Code Resolution A.741(18) as amended by MSC.104(73), MSC.179(79), MSC.195(80), MSC.273(85) and MSC.353(92).

Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wykształcenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht, STCW/CONF.2/34 sekcja A-I/12, sekcja B-I/12 punkt 73.

europa.eu/about-eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/emsa/index_pl.html (dostęp z maja 2015).

http://hostmaster.pcmaritime.com/maritime-training/simulators/ (dostęp z maja 2015).

http://unitest.pl/products.html(dostęp z maja 2015).

http://www.km.kongsberg.com/ks/web/nokbg0240.nsf/AllWeb/3A8E0F5EDE3CCA4A... A0033B4D4?OpenDocument (dostęp z maja 2015).

http://www.transas.com/products/ERS5000?from=17284#models (dostęp z maja 2015).

http://www.ws-corp.com/wsc08/wsc14/default.asp?PageID=14&PageNavigation=... (dostęp maj 2015).

www.emsa.europa.eu/about/download/104/14/23.html (dostęp z maja 2015).

Citation pattern: Malinowska M., Krefft J., Czmyr S., Zera D., Żołnierczuk K., Symulatory siłowni okrętowych sposobem na poprawę bezpieczeństwa na morzu, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 91, pp. 114-121, 2015

BibTeX     EndNote