Ocena możliwości zastosowania gazu browna w okrętownictwie

The possibility of using hho in marine engines

Małgorzata Malinowska         

Abstract: 

Brown's gas (HHO) is a gas of diatomic structure (H2, O2), which is obtained by electrolysis of water. The article of debate on the possibility of applying a hydroxy to marine engines. They presented studies conducted in different research centers and shows the advantages and disadvantages of this supplement. The major advantages of using HHO included a reduction in specific fuel consumption, reduce emissions of toxic compounds burn, as well as an increased rate of combustion. The most important disadvantages are the possibility of premature ignition and high energy consumption during electrolysis. In conclusion, it made a preliminary assessment of the using of the HHO in maritime transport.

Streszczenie: 

Artykuł na charakter poglądowy i dotyczy możliwości zastosowania gazu Browna (HHO) jako dodatku do procesu spalania dla okrętowych silników tłokowych. Zaprezentowano wyniki badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych i przedstawiono zalety oraz wady tego dodatku. Do najważniejszych zalet wykorzystania HHO zaliczono zmniejszenie jednostkowego zużycia paliwa, ograniczenie emisji toksycznych składników spalin, a także zwiększoną szybkość spalania. Największą wadą jest możliwość wystąpienia przedwczesnego zapłonu oraz duża energochłonność procesu pozyskiwania gazu Browna. W podsumowaniu dokonano wstępnej oceny możliwości stosowania HHO w transporcie morskim.

Słowa kluczowe: 
gaz Browna
HHO
okrętownictwo
wodór
silnik
elektroliza
zużycie paliwa
Issue: 
Pages: 
103
113
Download full text in pdf: 
References: 

Daszkiewicz P., Badania możliwości poprawy wskaźników ekologicznych silników o zapłonie samoczynnym zasilanych paliwami konwencjonalnymi z domieszką wodoru, praca doktorska, Poznań 2014.

Deczyński J., Żółtowski B., Wodór jako paliwo alternatywne do zasilania silników ze spalaniem wewnętrznym, Polskie Towarzystwo Zarządzania Wiedzą, seria: Studia i Materiały, 2014, nr 69, s. 18–31.

Feldzensztajn A., Pacuła L., Pusz J., Wodór „paliwem” przyszłości, INTECH, Instytut Wdrożeń Technicznych, Gdańsk 2003.

Gumuła S., Woźniak A., Wybrane technologie produkcji energii elektrycznej z rozproszonych surowców odnawialnych, [w:] „Energetyka. Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo- -Energetycznej”, listopad 2012, nr 11(701), s. 683–686.

Kołwzan K., Adamkiewicz A., Zapobieganie zanieczyszczaniu powietrza przez statki w świetle najnowszych wymagań Załącznika VI do Konwencji MARPOL, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2009, nr 18(90) s. 66–70.

Musmar Sa'ed A., Al-Rousan Ammar A., Effect of HHO gas on combustion emissions in gasoline engines, „Fuel”, 2011, Vol. 90, s. 3066–3070.

Naresh C., Sureshbabu Y., Bhargavi Devi S., Performance and Exhaust Gas Analysis of a Single Cylinder Diesel Engine Using HHO Gas (Brown’s Gas), International Journal of Engineering Research, 2014, Vol. 3, No: Special 1, s. 40–47.

Różycka E., Analiza opłacalności zastosowania niekonwencjonalnych źródeł energii w projektowanym budynku jednorodzinnym. Kolektory słoneczne, pompy ciepła, „Rocznik Ochrony Środowiska”, 2009, t. 11, s. 1353–1371.

Skrzyniowski A., Gaz Browna – HHO jako dodatek do paliw zasilających silniki spalinowe, „Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej. Mechanika”, 5-M/2012, Vol. 109, z. 10, s. 281–290.

Tuan Le Anh, Khanh Nguyen Duc, Huong Tran Thi Thu, Tai Cao Van, Improving Performance and Reducing Pollution Emissions of a Carburetor Gasoline Engine by Adding HHO Gas into the Intake Manifold, SAE International, 2013, TSAE-13AP-0104.

Wodór na otwartym morzu, Community Research and Development Information Service, cordis.europa.eu/news/rcn/26826_pl.pdf (kwiecień 2014).

Yilmaz A.C., Uludamar E., Aydin K., Effect of hydroxy (HHO) gas addition on performance and exhaust emissions in compression ignition engines, International Journal of Hydrogen Energy, 2010, 35(19), s.1–7.

Citation pattern: Malinowska M., Ocena możliwości zastosowania gazu browna w okrętownictwie, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 91, pp. 103-113, 2015

BibTeX     EndNote