Automatyczne sterowanie temperaturą układu wytłaczarki i głowicy

Automatic control of temperature in extruder and extrusion head
Abstract: 

The paper presents the construction and schema of extrusion head with cylindrical cross-section. The paper describes control system of temperature and shows components which are necessary to realise that function. The authors designed schema of temperature regulation system based on PLC. The authors created the algorithm which controlled the work of described system. Described process has been modeled and simulated in Matlab/Simulink environment.

Streszczenie: 

W artykule opisano budowę oraz przedstawiono schemat głowicy wytłaczarskiej o przekroju cylindrycznym. Opisano, na czym polega regulacja temperatury i jakie elementy są niezbędne do jej realizacji. Autorzy stworzyli schemat układu regulacji oparty na sterowniku PLC. Do tego układu został zaprojektowany odpowiedni algorytm, który steruje pracą opisanego układu. Przytoczony proces został zamodelowany i zasymulowany w środowisku Matlab/Simulink.

Słowa kluczowe: 
tworzywa sztuczne
wytłaczanie tworzyw sztucznych
wytłaczarka
głowica wytłaczarki
Issue: 
Pages: 
30
46
Download full text in pdf: 
References: 

Kaczorek T., Teoria układów regulacji automatycznej, WNT, Warszawa 1974.

Kamiński K., Podstawy sterowania z PLC, Wyd. Krzysztof Kamiński, Gdynia 2009.

Mazurek J., Vogt H., Żydanowicz W., Podstawy automatyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.

Olszewski M., Mechatronika, opracowanie merytoryczne wersji polskiej: D. Schmid, A. Baumann, H. Kaufmann, H. Paetzold, Z. Bernhard, REA, Warszawa 2002.

Olszewski M., Urządzenia i systemy mechatroniczne, część I, REA, Warszawa 2009.

Simex – pomiar i sterowanie, internetowy katalog produktów firmy Limatherm Sensor Sp. z o.o.

Stasiek J., Wytłaczanie tworzyw polimerowych – Zagadnienia wybrane, Wyd. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007.

Szyfelbain M., Komputerowe sterowanie temperaturą głowicy wytłaczarskiej, praca magisterska, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2015.

Wróbel K., Łuczaj J., Wytłaczanie tworzyw sztucznych, PWT, Warszawa 1978.

Wytłaczanie tworzyw sztucznych, red. H. Zawistowski, PLASTECH, Wyd. Poradników i Książek Technicznych, Warszawa 1999.

Żelazny M., Podstawy automatyki, PWN, Warszawa 1976.

http://www.alex.pl/grzejniki-mikanitowe.html – data dostępu: 09.06.2015.

http://www.plastech.pl/wiadomosci/Przetworstwo-tworzyw-temperatura-cylin... – data dostępu: 09.06.2015.

Citation pattern: Gesella G., Szeleziński A., Szyfelbain M., Muc A., Automatyczne sterowanie temperaturą układu wytłaczarki i głowicy, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 91, pp. 30-46, 2015

BibTeX     EndNote