Praktyczne nauczanie systemów wbudowanych z wykorzystaniem platformy Arduino

Practical teaching of embedded systems on the basis of arduino platform
Abstract: 

The article is aimed at summarizing author’s experience in practical teaching of embedded systems using Arduino platform. The teaching process is divided into two levels: first level is devoted to getting experience in programming by direct entry to configuration and port registers of the microcontroller, the 2-nd level is devoted to using communication busses UART, SPI, I2C, 1-wire, Ethernet and writing own libraries to hold communication on these busses. While putting things in operation the simple Arduino platform is changed to more sophisticated AtmelStudio platform with capability of debugging the project (Arduino libraries are integrated in it).

Streszczenie: 

Artykuł stanowi podsumowanie doświadczeń dydaktycznych w dziedzinie praktycznego nauczania systemów wbudowanych z wykorzystaniem platformy Arduino. Nauczanie zostało podzielone na dwa etapy poświęcone: 1) poznaniu rejestrów mikrokontrolera i konfigurowaniu portów i interfejsów na podstawie bezpośrednich wpisów do rejestrów; 2) wykorzystaniu magistral komunikacyjnych UART, SPI, I2c, 1-wire, Ethernet oraz samodzielnemu pisaniu bibliotek do transmisji danych po wybranych magistralach. W fazie uruchamiania projektu zastąpiono proste środowisko Arduino środowiskiem AtmelStudio, wyposażonym w możliwość debuggowania programu, integrując z nim przydatne biblioteki Arduino.

Słowa kluczowe: 
systemy wbudowane
mikrokontrolery
programowanie
Issue: 
Pages: 
122
129
Download full text in pdf: 
References: 

Jamieson P., Arduino for Teaching Embedded Systems. Are Computer Scientists and Engineering Educators Missing the Boat? Proceedings FECS’10 Conference on Frontiers in Education, Las Vegas 2010.

Rabczuk D., Podsumowanie doświadczeń nauczania programowania mikrokontrolerów 8-bitowych AVR w środowisku AVRStudio, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2011, nr 70.

Citation pattern: Rabczuk D., Praktyczne nauczanie systemów wbudowanych z wykorzystaniem platformy Arduino, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 90, pp. 122-129, 2015

BibTeX     EndNote