Technological and commodity science related aspects of cider production

Paulina Witt         Maria Śmiechowska         

Abstract: 
Streszczenie: 

Remarkable changes in terms of alcohol consumption have taken place in Poland in the recent years. These changes refer not only to the amount of the alcohol consumed but also to the structure of the alcohol beverages. Cider is one of beverages whose production and consumption has increased remarkably. The objective of this study is to present some selected aspects of manufacturing as well as the factors determining the quality of cider. Attention has been drawn to the economic conditions of cider production in Poland. The present studies have shown that the further increase of cider production depends on the development of orchards of apple trees suitable for cider production and on the legal regulations. Reduction of excise tax on cider as a drink made of apple juice of 5% alcohol content, general community action supporting the consumption of Polish apples in 2014 as well as the change in Polish people’s preferences and choosing weaker alcohols, have caused a rise in interest among cider manufacturers and consumers.

Słowa kluczowe: 
cider
technology
commodity scientific aspects
Issue: 
Pages: 
53
61
Download full text in pdf: 
References: 

Alonso-Salces R.M., Guyot S., Herrero C., Berrueta L.A., Drilleau J.F., Gallo B., Vicente F., Chemometric characterisation of Basque and French ciders according to their polyphenolic profiles, Anal Bioanal Chem, 2004, no. 379.

Alonso-Salces R.M., Guyot S., Herrero C., Berrueta L.A., Drilleau J.F., Gallo B., Vicente F., Chemometric classification of Basque and French ciders based on their total polyphenol contents and CIELab parameters, Food Chemistry, 2005, no. 91.

Augustyn A., Luksus o smaku jabłkowym, Gazeta Wyborcza Wrocław, 2015, no. 129.

Binkiewicz R., Przerzedzanie na jakość, Informator Spożywczy, 2015, no. 4.

Bonin S., Wzorek W., Pawlaczyk M., Badania nad produkcją cydrów z możliwością zastosowania metody ciągłej, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 2008, no. 10.

Bukowski A., Król cydr pierwszy, Magazyn Spożywczy, 2014, no. 2.

Czynczyk A., Moszczowe odmiany jabłoni do produkcji cydru, Szkółkarstwo, 2014, no. 2.

Dywan A., Rosjanie chcą kupować polskie jabłka, Sad Nowoczesny, 2015, no. 3.

Frącek G., Dajmy szansę cydrom w Polsce, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 2012, no. 11–12.

Korn-Suchocka J., Jabłko a sprawa polska, Czas Wina, 2014, no. 71.

Le Quéré J.M., Hussonb F., Renarda C.M.G.C., Primault J., French cider characterization by sensory, technological and chemical evaluations, LWT - Food Science and Technology, 2006, no. 39.

Lea A., Piggott J., Fermented beverage production, New York, 2003.

Łukawska A., Na Konferencji Odmianowej, Informator Sadowniczy, 2015, no. 3.

Majda D., Cydr to cydr, Przegląd Gastronomiczny, 2013, no. 11.

Makosz E., Skutki rosyjskiego embarga, Informator Spożywczy, 2015, no. 1.

Mączka A., Cydr reanimacja, Przegląd, 2014, no. 40.

Meszka B., W sadach jabłoniowych przed sezonem 2015, Informator Sadowniczy, 2015, no. 2.

Minta M., Z tych jabłek będzie cydr, Gazeta Wyborcza. Życie i styl, 2015, no. 148.

Pizło W., Perspektywy rozwoju gospodarstw jabłoniowych w Polsce na tle wybranych krajów UE, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, t. 14, z. 2, Warszawa 2014.

Przegalińska M. J., Polskie sposoby na rosyjskie embargo na owoce i warzywa, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 2014, no. 7-8.

Roberts J., Powab jabłka. Fascynujące dzieje owoców i warzyw, Świat Książki, Warszawa 2003.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie rodzajów fermentowanych napojów winiarskich oraz szczegółowych wymagań organoleptycznych, fizycznych i chemicznych, jakie powinny spełniać te napoje. Dz. U. 2013 nr 0, poz. 633.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. 2008 nr 207 poz. 1293).

Rutkowski K. P., Jabłka na dalekie rynki, Informator Spożywczy, 2015, no. 1.

Rynek owoców w Polsce, Agencja Rynku Rolnego, 2014, no. 11.

Strużyk M., Polskie jabłka na nowych rynkach, Informator Sadowniczy, 2015, no. 3.

Ścibisz I., Bonin S., Mitek M., Ziarno M., Porównanie składu cukrów w cydrach polskich i importowanych, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 2015, no. 5.

Technologia produktów owocowych i warzywnych, Podręcznik akademicki, t. II, WSEH w Skierniewicach, Skierniewice 2010.

Trajer M., Dyngus M., Krajowa produkcja, spożycie oraz promocja owoców i warzyw. Agencja Rynku Rolnego, Biuletyn Informacyjny, 2014, no. 3.

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, Dz. U. 2011 nr 120, poz. 690.

Wątor J., Nie dopuścić do reklamowania cydru!, Gazeta Wyborcza, 2015, no. 94.

Wielka księga warzyw, ziół i owoców, red. M.M. Miłaszewska, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2007.

Witt P., Śmiechowska M., Analiza jakościowa cydrów jabłkowych dostępnych na rynku Trójmiasta [w:] Bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Aspekty mikrobiologiczne, chemiczne i ocena towaroznawcza, red. J. Stadnik, I. Jackowska, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2015.

Citation pattern: Witt P., Śmiechowska M., Technological and commodity science related aspects of cider production, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 89, pp. 53-61, 2015

BibTeX     EndNote