Analiza porównawcza formatów danych satelitarnych (Almanac) w systemie GPS

Comparative analysis of satellite data formats (almanac) in GPS system

Cezary Specht         Marcin Skóra         Mateusz Mania         Mariusz Specht         

Abstract: 

Starting a GPS receiver requires the synchronization of the signals of satellites above the minimum topocentric height. Time to first position by the navigation receiver depends on the possibility of identifying a set of satellites, whose signals will be available on the coordinate position of the device at a specific point in time and it depends on the news set of satellite data (almanac) taken during the previous run. The paper presents, discusses and compares data formats GPS almanac files stored on a publicly available standards and YUMA SEM. Also describes the orbital data distribution system operating in the GPS.

Streszczenie: 

Uruchomienie odbiornika nawigacji satelitarnej GPS wymaga uzyskania synchronizacji z sygnałami satelitów znajdujących się ponad jego minimalną wysokością topocentryczną. Czas do uzyskania pierwszej pozycji przez odbiornik nawigacyjny zależny jest od możliwości określenia zbioru satelitów, których sygnały będą dostępne dla współrzędnych pozycji urządzenia, w określonym momencie czasu. Z tego względu aktualność zbioru danych satelitarnych (almanac) ma istotny wpływ na proces określania pozycji przez urządzenia GNSS. W artykule przedstawiono, omówiono i porównano formaty danych plików almanac GPS zapisane w publicznie dostępnych standardach SEM i YUMA. Opisano również system dystrybucji danych orbitalnych funkcjonujący w GPS.

Słowa kluczowe: 
GPS
almanac
SEM
Issue: 
Pages: 
154
163
Download full text in pdf: 
References: 

Czaplewski K., Podstawy nawigacji morskiej i śródlądowej, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2014.

Czaplewski K., Positioning with Interactive Navigational Structure Implementation, Annual of Navigation, Gdynia 2004, No. 7.

Gackowska A., Śniegocki H., System AIS w rejonie Zatoki Pomorskiej, materiały XIV Sympozjum „Podstawowe problemy energoelektroniki, elektromechaniki i mechatroniki”, PPEEm 2011, Wisła 2011.

Jaskólski K., Availability of AIS Binary Data Transmission Based on Dynamic measurements Performed on the Southern Baltic and the Danish Straits, Annual of Navigation, Gdynia 2013, No. 20, s. 25–36.

Koc W., Specht C., Application of the Polish Active GNSS Geodetic Network for Surveying and Design of the Railroad, Proceedings of the First International Conference on Road and Rail Infrastructure – CETRA 2010, Opatija 2010, s. 757–762.

Koc W., Specht C., Wyniki pomiarów satelitarnych toru kolejowego, TTS Technika Transportu Szynowego, Łódź 2009, nr 7–8, s. 58–64.

Koc W., Specht, C., Nowak A., Szulwic J., Szmagliński J. i inni, Dostępność fazowych rozwiązań GPS/GLONASS podczas geodezyjnej inwentaryzacji dróg szynowych – na przykładzie linii tramwajowej Gdańska, TTS Technika Transportu Szynowego, Łódź 2012, nr 9, s. 3441–3451.

Interface Control Document – Navstar GPS Space Segment / Navigation User Interfaces (ICDGPS-240), Revision A, 2010.

Interface Control Document – Navstar GPS Space Segment / Navigation User Interfaces (ICDGPS-870), Revision A, 2011.

Interface Specification – Navstar GPS Space Segment / Navigation User Interfaces (IS-GPS-200), Revision H, 2013.

Navstar GPS User Equipment Introduction, United States of America Department of Defense, 1996.

Oszczak B., Serżysko K., Tanajewski D., Analiza Protokołu SIRF Binary, Logistyka, Poznań 2011, nr 6, s. 3255–3263.

Oszczak B., Tanajewski D., The use of geographical information system at local airport management, Proceedings of the International Conference Environmental Engineering, Vilnius 2014.

Skóra M., Specht C., Analiza porównawcza wybranych aktywnych sieci geodezyjnych, Zeszyty Naukowe AMW, Gdynia 2009, nr 50, s. 39–54.

Specht M., Szot T., Accuracy Analysis of GPS Sport Receivers in Dynamic Measurements, Annual of Navigation, Gdynia 2012, No. 19(1), s. 165–176.

Specht C., Szot T., Specht M., Badanie dokładności personalnych odbiorników GPS w pomiarach dynamicznych, TTS Technika Transportu Szynowego, Łódź 2013, nr 10, s. 2547–2555.

Śniegocki H., Bezpieczeństwo tankowców LNG podczas podejścia do portu ze szczególnym uwzględnieniem zmian istniejącego oznakowania nawigacyjnego na przykładzie Portu Zewnętrznego i Terminala Gazowego LNG w Świnoujściu, materiały XV Sympozjum „Podstawowe problemy energoelektroniki, elektromechaniki i mechatroniki”, PPEEm 2012, Gliwice 2012.

Śniegocki H., Wymogi organizacji międzynarodowych odnośnie do szerokości toru podejściowego dla największych gazowców LNG, Logistyka, Poznań 2011, nr 6, s. 3751–3758.

Weintrit A., Elektroniczna mapa nawigacyjna: wprowadzenie do nawigacyjnych systemów informacyjnych ECDIS, Wydawnictwo Uczelniane WSM w Gdyni, Gdynia 1997.

Weintrit A., Telematic Approach to e-Navigation Architecture, Communications in Computer and Information Science, Vol. 104, Katowice – Ustroń 2010, s. 1–11.

Citation pattern: Specht C., Skóra M., Mania M., Specht M., Analiza porównawcza formatów danych satelitarnych (Almanac) w systemie GPS, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 87, pp. 154-163, 2014

BibTeX     EndNote