Odpowiedzialność zawodowa marynarzy

Professional liability of seamen's

Mirosław H. Koziński         

Abstract: 

This paper describes ticklish problem of professional liability of seamen's especially shipmasters. The position of shipmaster, his power, rights and duties are determinate by provisions of the Maritime Code. The shipmaster is bound to exercise the diligence of a \conscientious shipmaster\', when carrying out and service activities. The marine chambers in Poland decides on the causes of marine casualties and traditionally indicate persons guilty of causing the casualty (professional liability). In case of finding lack of qualification or commitment of gross negligence, the marine chamber may deprive a member of the crew of a Polish vessel, or a Polish pilot, of the right to carry on his profession (maritime licence). In connection of new system of investigation of maritime casualties Author proposes modification in Law of Maritime Chambers.'

Streszczenie: 

Artykuł omawia drażliwy problem odpowiedzialności zawodowej marynarzy. Pozycję kapitana, jego kompetencje, uprawnienia i obowiązki określają przepisy Kodeksu morskiego. Kapitan obowiązany jest dochować staranności „sumiennego kapitana statku” przy wszystkich czynnościach służbowych. Izby morskie w Polsce orzekają w sprawach wypadków morskich i tradycyjnie wskazują osoby winne spowodowania wypadku (odpowiedzialność zawodowa). W razie braku kwalifikacji lub rażącego niedbalstwa izba morska może pozbawić członka załogi polskiego statku lub polskiego pilota prawa wykonywania zawodu (uprawnień morskich). W związku z nowym systemem badania wypadków morskich autor proponuje zmiany w ustawie o izbach morskich.

Słowa kluczowe: 
odpowiedzialność zawodowa
marynarz
sumienny kapitan
Issue: 
Pages: 
76
89
Download full text in pdf: 
References: 

Jabłoński E., Izby morskie. Zadania – organizacja – postępowanie, Gdańsk 1973.

Koziński M.H., Kapitan statku [w:] Prawo morskie, red. J. Łopuski, Bydgoszcz 1998.

Koziński M.H., Koncepcja administracyjna rozwiązania problemu izb morskich, Prawo Morskie, Vol. XXVII, Gdańsk 2011.

Koziński M.H., Morskie prawo pracy, Gdynia 1997.

Koziński M.H., Morskie prawo publiczne, Gdynia 2010.

Koziński M.H., Projekt ustawy o sądach morskich, Prawo Morskie, Vol. XXIV, Gdańsk 2008.

Koziński M.H., Załoga statku [w:] Prawo morskie, red. J. Łopuski, Bydgoszcz 1998.

Łopuski J., Prawo morskie dla oficerów marynarki handlowej i rybołówstwa, Gdynia 1965.

Łuczywek C., Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich, Prawo Morskie, Vol. XXVIII, Gdańsk 2012.

Matysik S., Prawo morskie. Zarys systemu, t. I, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1971.

Sowiński W., Zarys morskiego prawa handlowego, Gdańsk – Bydgoszcz – Szczecin 1946.

Szuldenfrei M., Prawo morskie, Warszawa 1953.

Włodyka S., Ustrój organów ochrony prawnej, Warszawa 1968.

Citation pattern: Koziński M.H., Odpowiedzialność zawodowa marynarzy, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 87, pp. 76-89, 2014

BibTeX     EndNote