Recykling statków w prawie Unii Europejskiej

Recycling of ships in european union law

Mirosław H. Koziński         

Abstract: 

In Hong Kong 15.05.2009 established International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships. Each Party to this Convention undertakes to give full and complete effect to its provisions in order to prevent reduce, minimize and to extend practicable, eliminate accident, injuries and other effects on human health and environment caused by ship recycling. Ship recycling means the activity of complete or partial dismantling of a ship at a ship recycling facility (area that is a site, yard or facility used for the recycling of ships) in order to recover component and materials for reprocessing and re - use, whilst taking care of hazardous and other materials, and includes associated operations such as storage and treatment of components and materials on site, but not their further processing or disposal in separate facilities. Regulation (EU) No 1257/2013 of the European Parliament and the Council of 20 November 2013 on ship recycling is aimed at facilitating early ratification on the Hong Kong Convention both within the Union and in third countries. The purpose of this Regulation is to prevent, reduce, minimize and to extend practicable, eliminate accidents, injuries and other adverse effects on human health and environment caused by ship recycling. The installation or use of hazardous materials on ships shall by prohibited or restricted.

Streszczenie: 

W Hongkongu 15.05.2009 r. ustanowiono Międzynarodową konwencję o bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska recyklingu statków. Każda ze stron tej konwencji zobowiązuje się do posiadania pełnych i efektywnych przepisów pozwalających na zapobieganie, redukcję, minimalizację i, o ile to jest możliwe, eliminowanie zdarzeń, szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska, spowodowanych przez recykling statków. Recykling statków oznacza działalność, mającą na celu pełny lub częściowy demontaż statku przez tzw. jednostkę zajmującą się recyklingiem statków (obszar, stocznię lub obiekt używany do recyklingu statków) w celu odzyskania komponentów, części i materiałów do ponownego przerobu, dbając jednocześnie o materiały niebezpieczne i inne materiały, wraz z czynnościami towarzyszącymi, takimi jak składowanie i przetwarzanie materiałów na miejscu, ale nie ich dalsze przetwarzanie i usuwanie do oddzielnych obiektów. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1257/2013 z dnia 20.11.2013 r. ma ułatwić wczesną ratyfikację Konwencji z Hongkongu zarówno w Unii, jak i w państwach trzecich. Celem rozporządzenia jest zapobieganie wypadkom, urazom i innemu szkodliwemu wpływowi na zdrowie ludzkie i środowisko powstającemu wskutek recyklingu statków. Instalacja lub stosowanie na statkach materiałów niebezpiecznych są zakazane lub objęte ograniczeniami.

Słowa kluczowe: 
SRC 2009
recykling statków
Issue: 
Pages: 
54
63
Download full text in pdf: 
References: 

Engels U.D., European Ship Recycling Regulation, Heidelberg, New York, Dordrecht, London 2013.

Koziński M.H., Międzynarodowa konwencja o bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska recyklingu statków (SRC 2009), Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, 2010, nr 24, s. 39–50.

Mikelis N., An analysis of European Regulation of ship recycling, BIMCO Bulletin 2013, No. 6.

Opinia merytoryczna i prawna w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie recyklingu statków (COM /2012/ 118 final) z 24.04.2012, Biuro Analiz Sejmowych (BAS-WASGiPU-WAPEiM-979/12), s. 5.

Ormond T., Hong Kong Convention and EU Ship recycling Regulation: Can they change bad industrial practices soon? Eleni Review, 2012, No. 2.

Puthucherril T.G., From Shipbreaking to Sustainable Ship Recycling. Evolution at a legal Regime, Martinus Nijhoff Publishers, 2010.

Recycling of ships and other marine structures, Royal Institution of Naval Architects (RINA), London 2005.

Citation pattern: Koziński M.H., Recykling statków w prawie Unii Europejskiej, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 87, pp. 54-63, 2014

BibTeX     EndNote