Effects of the COVID-19 Pandemic on the Notification of Protective Masks to the RAPEX System

1

Gdynia Maritime University, Faculty of Management and Quality Science, 81-87 Morska St., 81-225 Gdynia, Poland,
e-mail: j.wierzowiecka@wznj.umg.edu.pl

2

Gdynia Maritime University, Faculty of Management and Quality Science, 81-87 Morska St., 81-225 Gdynia, Poland

Abstract: 

The aim of the study is to assess the notification of protective masks to the RAPEX system. The coercion to wear protective masks at the beginning of the CoViD-19 pandemic led to significant, unexpected demand for these products. The sudden increase in demand caused an initial lack of availability of the masks for consumers but their supply to the market subsequently increased. At the same time, market surveillance authorities detected a significant number of cases of non-compliance as a result of numerous checks. The impact of the CoViD-19 pandemic on the number and types of notifications for protective masks to the EU’s system for the rapid exchange of information on dangerous non-food products (RAPEX) was examined. Based on the results, the conclusion is that the CoViD-19 pandemic had a significant impact on the number of notifications regarding protective masks. The assumption regarding the country of origin of the notified masks was also confirmed, as the highest number of notifications concerning protective masks originating in China were notified to RAPEX in 2020, 2021 and 2022. Germany and Belgium were the countries giving notifications for these products.

Keywords: 
protective masks, RAPEX system, CoViD-19 pandemic, dangerous products, China
Issue: 
Pages: 
61
73
Accepted: 
13.05.2023
Published: 
30.06.2023
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Blau, F.D., Koebe, J., Meyerhofer, P.A., 2021, Who are the Essential and Frontline Workers? Business Economics, Palgrave Macmillan; National Association for Business Economics, vol. 56, no. 3, pp. 168–178.

Brochocka, A., Pośniak, M., Skowroń, J., 2018, Półmaski filtrujące do ochrony przed smogiem, Bezpieczeństwo Pracy: Nauka i Technika, no. 9, pp. 8–13.

Coibion, O., Gorodnichenko, Y., Weber, M., 2020, Labor Markets During the COVID-19 Crisis: A Preliminary View, University of Chicago, Becker Friedman Institute for Economics Working Paper No. 2020-41, Chicago Booth Research Paper No. 20-06, Fama-Miller Working Paper, (20.01.2023).

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/417 z dnia 8 listopada 2018 r. ustanawiająca wytyczne dotyczące zarządzania unijnym systemem szybkiej informacji „RAPEX” utworzonym na mocy art. 12 dyrektywy 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz funkcjonującym w jego ramach systemem zgłoszeń, DzU L 73 z 15.3.2019.

Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, DzU L 11 z 15.1.2002.

Ene, C., 2011, RAPEX System – An Efficient Tool for European Consumer Safety, The Annals of the “Stefan cel Mare” University of Suceava: Fascicle of the Faculty of Economics and Public Administration, vol. 11, no. 1(13), pp. 49-59.

European Commission, 2023, Safety Gate: The EU Rapid Alert System for Dangerous Non-food Products, https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport, (20.03.2023).

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób 2020, Raport Techniczny: Stosowanie masek twarzowych w społeczności, ECDC, Sztokholm, https://www.ecdc.europa.eu/sites/de­fault/­files/­documents/Use%20of%20face%­20masks%20in%20the%20community_PL.pdf (10.05.2023).

Majchrzycka, K., Pośniak, M., Górny, R.L., 2020, Komunikat nr 1 w sprawie badania i oceny zgodności środków ochrony dróg oddechowych, odzieży ochronnej oraz środków ochrony oczu i twarzy w kontekście działań prewencyjnych związanych z pandemią COVID-19, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/­file/89576/­2020032052417&­COVID-ba­dania-srodkow-ochrony-ind-w-CIOP­-PIB-Komunikat-1.pdf (20.02.2023).

Muss, K., Lesiów, T., 2018, System szybkiego informowania o niebezpiecznych produktach nieżywnościowych – RAPEX, Nauki Inżynierskie i Technologie, no. 3(30), pp. 31–48.

Neza, E., Centini, M., 2016, Microbiologically Contaminated and Over-Preserved Cosmetic Products According Rapex 2008–2014, Cosmetics, no. 3(1), pp. 1–11.

Pigłowski, M., 2011, System RAPEX a produkt niebezpieczny dla konsumenta na rynku europejskim, Logistyka, no. 5, pp. 1207–1214.

Pigłowski, M., 2018, Passenger Cars in the RAPEX Notifications, Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, vol. 19, no. 6, pp. 198–201.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG, DzU L 81 z 31.3.2016.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustana­wiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/9, DzU L 218 z 13.8.2008.

Rubio-Romero, J.C., Pardo-Ferreira, M.C., Torrecilla-García, J.A., Calero-Castro, S., 2020, Disposable Masks: Disinfection and Sterilization for Reuse, and Non-certified Manufacturing, in the Face of Shortages During the COVID-19 Pandemic, Safety Science, vol. 129, pp. 1–11.

Song, J.B., Ahn, I.Y., Cho, K.T., Kim, Y.J., Kim, H.S., Lee, B.M., 2013, Development and Application of Risk Management System for Consumer Products in Compliance with Global Harmonization, Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B, Critical Reviews, 16(1), pp. 1–16.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, DzU z 2021 r. poz. 222.

Verity, R., Okell, L.C., Dorigatti, I., Winskill, P., Whittaker, C., Imai, N., 2020, Estimates of the Severity of Coronavirus Disease 2019: A Model-Based Analysis, The Lancet Infectious Diseases, vol. 20, no. 6, pp. 669–677.

Vincze, S., Al Dahouk, S., Dieckmann, R., 2019, Microbiological Safety of Non-Food Products: What Can We Learn from the RAPEX Database? International Journal of Environmental Research and Public Health, 1599, vol. 16(9), pp. 1–14.

Yu, F., Lau, L.T., Fok, M., Yiu-Nam Lau, J., Zhang, K., 2021, COVID-19 Delta Variants – Current Status and Implications as of August 2021, Precision Clinical Medicine, vol. 4(4), pp. 287–292.

Zalecenie Komisji (UE) 2020/403 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie oceny zgodności i procedur nadzoru rynku w kontekście zagrożenia związanego z COVID-19, C/2020/1712, DzU L 79I z 16.3.2020.

Joanna Wierzowiecka

Citation pattern: Wierzowiecka J., Dąbrowska V., Effects of the COVID-19 Pandemic on the Notification of Protective Masks to the RAPEX System, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 126, pp. 61-73, 2023

BibTeX     EndNote