The Consumer Versus Innovative Dairy Products

1

Gdynia Maritime University, 81-87 Morska st., 81-225 Gdynia, Poland, Department of Commodity Science and Quality Management, e-mail: a.rybowska@wznj.umg.edu.pl

2

Gdynia Maritime University, 81-87 Morska st., 81-225 Gdynia, Poland, Department of Commodity Science and Quality Management

Abstract: 

The market of dairy products is one of the most dynamically developing sectors of food products, offering consumers a broad and continuously growing range of products. Innovative products play an important part in this range, being an answer to changing market trends and expectations of ever more aware consumers. The aim of this study was to learn the consumers opinions and their positions towards innovative dairy products. The study was conducted using the CAWI survey method and an original survey form. The test group was made up of 195 residents of the Pomorski Voivodeship who declared they consumed dairy products. The study demonstrated that consumers consume such products frequently and consider them an important part of their diets. The most commonly consumed were traditional dairy products: butter, UHT milk and cheeses. At the same time, the study participants were positively predisposed towards novelty products. They showed the highest preference for flavoured milk-based drinks, yoghurts with additions, and cheeses with additions. When selecting innovative products, the participants mainly followed the health impact of the products, positive opinions and attractive prices, while promotion and advertisement were the least important. As the preferred location for purchasing such products, the participants specified hyper- and supermarkets, large self-service stores and local neighbourhood stores. The study results may be used in general innovative product management, particularly
in planning marketing strategies for innovative dairy products.

Keywords: 
choice factors, innovations, preferences, product management
Issue: 
Pages: 
81
94
Accepted: 
14.11.2022
Published: 
31.12.2022
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Angowski, M., Kijek, T., Skrzypek, A., 2019, Wpływ jakościowych determinant produktów mleczarskich na wybór dyskontów jako miejsca ich zakupu przez młodych nabywców, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, Vol. 26, No. 2(119), pp. 152–161.

Bahety, P.K., Sarkar, S., De, T., Kumar, V., Mittal, A., 2022, Exploring the Factors Influencing Consumer Preference Toward Dairy Products: An Empirical Research, Vilakshan – XIMB Journal of Management, https://www.emerald.com/insight/0973-1954.htm [14.11.2022].

Baranowska, M., 2022, Patrząc w przyszłość rozwoju produktów mleczarskich, Przegląd Mleczarski, No. 4, pp. 3–13.

Bierzuńska, P., Kaczyński, Ł.K., Cais-Sokolińska, D., 2016, Rynek innowacyjnych produktów mlecznych a zachowania młodych mieszkańców gmin wiejskich, Gospodarka, Rynek, Edukacja, Vol. 17, No. 2, pp. 19–24.

Bimbo, F., Bonanno, A., Nocella, G., Viscecchia, R., Nardone, G., Devitiis, B., Carlucci, D., 2017, Consumers’ Acceptance and Preferences for Nutrition-Modified and Functional Dairy Products: A Systematic Review, Appetite, No. 113, pp. 141–154.

Brodziak, A., Król, J., 2016, Mleczne napoje fermentowane – właściwości prozdrowotne, Przemysł Spożywczy, No. 70(10), pp. 22–28.

Butryn, D., Januś, E., 2022, Zwyczaje studentów dotyczące spożycia mleka i przetworów mlecznych, in: Babicz, M., Kropiwiec-Domańska, K., Szymanowska, U. (ed.), Wybrane zagadnienia z zakresu bromatologii, Vol. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin, pp. 15–23.

Bytyqi, N., Muji, S., Rexhepi, A., 2020, Consumer Behavior for Milk and Dairy Products as Daily Consumption Products in Every Household – The Case of Kosovo, Open Journal of Business and Management, No. 8, pp. 997–1003.

Chudzian, J., 2012, Uwarunkowania spożycia produktów mleczarskich, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, No. 7(56), pp. 20–28.

Dykiel, M., Bienia, B., Baran, J., Haręzga-Ciurkot, E., 2021, Konsumencka ocena atrakcyjności jogurtów, Nauki Przyrodnicze i Medyczne, No. 1(31), pp. 33–47.

Gatarska, A., 2013, Innowacyjne produkty mleczarskie a znaczenie analizy sensorycznej w kształtowaniu jakości, Innowacyjne Mleczarstwo, No. 1(1), pp. 37–39.

Górska-Warsewicz, H., Rejman, K., Laskowski, W., Czeczotko, M., 2019, Milk and Dairy Products and Their Nutritional Contribution to the Average Polish Diet, Nutrients, No. 11(8), pp. 17–71.

Grębowiec, M., 2021, Consumer Determinants of Purchasing Decisions on the Dairy Products Market, European Research Studies Journal, Vol. 24, No. 3B, pp. 981–992.

Grębowiec, M., Korytkowska, A., 2017, Zachowania konsumenckie na rynku wyrobów mleczarskich, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Vol. 19, No. 4, pp. 79–85.

Guiné, R.P.F., Florença, S.G., Barroca M.J., Anjos O., 2020, The Link between the Consumer and the Innovations in Food Product Development, Foods, No. 9(9), pp. 13–17.

Gutkowska, K., Olewnik-Mikołajewska, A., Krośnicka, K., Piekut, M., 2015, Zachowania konsumentów wobec innowacyjnych produktów żywnościowych na przykładzie żywności funkcjonalnej, Logistyka, No. 2, pp. 912–919.

Ilie, D.M., Ladaru, G.R., Diaconeasa, M.C., Stoian, M., 2021, Consumer Choice for Milk and Dairy in Romania: Does Income Really Have an Influence? Sustainability, No. 13, pp. 12 20412 221.

Leialohilani, A., de Boer, A., 2020, EU Food Legislation Impacts Innovation in the Area of Plant-Based Dairy Alternatives, Trends in Food Science & Technology, No. 104, pp. 262267.

Lenart, M., 2021, Nawyki zakupowe i preferencje opakowaniowe konsumentów przy wyborze produktów mleczarskich, in: Galińska B. (ed.), Wieloaspektowość współczesnej logistyki transport, miasto, konsumenci, Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej, no. 2381, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, pp. 99113.

Mohan, M.S., O’Callaghan, T.F., Kelly, P., Hogan, S.A., 2021, Milk Fat: Opportunities, Challenges and Innovation, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, No. 61(14), pp. 2411–2443.

Nieżurawski, L., Śmiatacz, K., Kucharski, A., Krajewski, K., 2012, Postrzeganie jakości produktów mleczarskich przez konsumentów, Zarządzanie i Finanse, No. 3(3), pp. 88–103.

Olędzki, R., Hristova, A., 2017, Składniki bioaktywne w produktach funkcjonalnych i ich rola w żywieniu człowieka, Nauki Inżynierskie i Technologie, No. 1(24), pp. 40–61.

Oslo Manual 2018, Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD, Eurostat 2018, pp. 129–133.

Piekut, M., 2019, Produkty mleczarskie z błonnikiem pokarmowym, Przegląd Mleczarski, No. 8, pp. 4447.

Schiano, A.N., Harwood, W.S., Gerard, P.D., Drake, M.A., 2020, Consumer Perception of the Sustainability of Dairy Products and Plant-Based Dairy Alternatives, Journal of Dairy Science, Vol. 103, No. 12, pp. 11 22811 243.

Śmigiel, P., Kowalik, J., 2020, Oczekiwania konsumentów wobec mlecznych produktów funkcjo­nalnych, Przegląd Mleczarski, No. 4, pp. 26–31.

Świątkowska, M., Krajewski, K., 2015, Wpływ strategii promocyjnych na zachowania konsumentów a zrównoważony rozwój rynku, Journal of Agribusiness and Rural Development, Vol. 3, No. 37, pp. 565–573.

Wiśniewska, S., 2013, Skuteczność niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków.

Agnieszka Rybowska

Citation pattern: Rybowska A., Gromowska K., The Consumer Versus Innovative Dairy Products, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 124, pp. 81-94, 2022

BibTeX     EndNote