The Phenomenon of Food Waste Among Consumers of Generations X, Y and Z

1

Gdynia Maritime University, 81-87 Morska St., 81-225 Gdynia, Poland, Department of Quality Management

2

Gdynia Maritime University, 81-87 Morska St., 81-225 Gdynia, Poland, Department of Quality Management, e-mail: m.ruszkowska@wznj.umg.edu.pl

3

Gdynia Maritime University, 81-87 Morska St., 81-225 Gdynia, Poland, Department of Quality Management

Abstract: 

At a time of sustainable development, food wastage constitutes an important problem for the global food economy. A group that is to a large degree co-responsible for wasting food are its buyers, who submit to numerous market trends, including consumptionism. The approach of the consumer to the issue of food wastage may stem from a number of factors, including the idea of belonging to a specific generation. The consumers’ age and the related experiences from the food market may differentiate the rationality of their purchasing behaviour and the scale of food wastage. The aim of this study was to determine the effects of belonging to a particular generation X (aged 60+), Y (aged 31-59) or Z (aged 18-30) on the participants’ attitudes and behaviours concerning unconsumed food. The study was conducted in 2021 using a survey method among 165 people from the Pomorskie Voivodeship. The study results demonstrated that belonging to a particular generation did differentiate the attitudes and behaviours of the surveyed in most of the areas subject to the study. In terms of self-assessment of their own knowledge concerning food wastage, respondents from generation X declared having the most knowledge, while generation Z declared only fragmentary knowledge. The importance of the food wastage issue from an ethical, social and economic standpoint was noticed by higher percentages of participants from generations Y (85.5%) and Z (76.4%) than generation X (70.9%). The food groups where, according to the surveyed, food wastage occurred the most in all generations were: bread, meat, fruits, vegetables, and dairy products. The primary causes of wasting food declared by generation Z respondents were spoilage and poor meal planning, while for generations Y and X it was expiry. Attempts to use (process) unconsumed food were made primarily by representatives of the oldest generation (X).

Keywords: 
food, wastage, consumer generations X, Y, Z
Issue: 
Pages: 
68
80
Accepted: 
10.11.2022
Published: 
31.12.2022
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Antonides, G., van Raaij, W.F., 2003, Zachowania konsumenta. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa.

Babicz-Zielińska, E., 2001, Zachowania konsumentów w stosunku do żywności i żywienia. Żywność Nauka Technologia Jakość, Suplement, Vol.  4, No. 8, pp. 5–15.

Baudrillard, J., 2006, Społeczeństwo konsumpcyjne, jego mity i struktury, Wydawnictwo Sic!. Warszawa.

Bauman, Z., 2007, Płynne życie, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Bauman, Z., 2009, Konsumowanie życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Beberka, J., 2018, Konsumpcja oparta na doznaniach i wiedzy – analiza zachowań konsumentów na rynku aktywnej turystyki sportowej, Handel Wewnętrzny, Vol. 3(374), pp. 48–58.

Bilska, B., Grzesińska, W., Tomaszewska, M., Rudziński, M., 2015, Marnotrawstwo żywności jako przykład nieefektywnego zarządzania w gospodarstwach domowych, Roczniki Naukowe Stow. Ekon. Roln. Agrobiz., Vol. XVII, No. 4, pp. 39–43.

Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M., 2013, Marnowanie żywności jako problem społeczny, Handel Wewnętrzny, Vol. 4(345), pp. 14–26.

Drozłowska, E., Sobieraj, M., 2019, Food sharing jako element ekonomii współdzielenia w kontekście marnowania żywności, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Transportu i Logistyki, Vol. 48, pp. 17–24.

FAO, 2013, Global Food Losses and Food Waste: Extent, Causes and Preservation, FAO, 2011, za: B. Lipinski i in., 2013, Reducing Food Loss and Waste, Working Paper, World Resources Institute, UNEP, June.

FPBŻ 2012, Marnowanie żywności w Polsce i Europie, Federacja Polskich Banków Żywności, Warszawa.

FUSIONS 2015, Fusions Food Waste Data Set for EU-28: New Estimates and Environmental Impact, https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/503784 [Retrieved: 14.06.2021].

Gerwin, M., 2011, Żywność i demokracja. Wprowadzenie do suwerenności żywnościowej, Wydawnictwo Polska Zielona Sieć, Kraków, pp. 7–8.

Goryńska-Goldmann, E., Ratajczak, P., 2010, Świadomość żywieniowa a zachowania żywieniowe konsumentów, Journal of Agribusiness and Rural Development, Vol. 4(18), pp. 41–48.

Hysa, B., 2016, Zarządzanie różnorodnością pokoleniową, Zeszyty Naukowe, Organizacja i Zarządzanie, Vol. 97, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, pp. 389–390.

Kennard, N., 2019, Food Waste Management, Zero Hunger, pp. 1–17.

Janssens, K., Lambrechts, W., Osch van, A., Semeijn, J., 2019, How Consumer Behavior in Daily Food Provisioning Affects Food Waste at Household Level in The Netherlands, Foods, Vol. 8(10), pp. 428.

Łaba, S., Bilska, B., Tomaszewska, M., Łaba, R., Szczepański, K., Tul-Krzyszczuk, A., Kosicka-Gęmbska, M., Kołożyn-Krajewska, D., 2020, Próba oszacowania strat i marnotrawstwa żywności w Polsce, Przemysł Spożywczy, Vol. 74, No. 11, pp. 10–18.

Majcher, S., 2018, Gotuję, nie marnuję. Kuchnia zero waste po polsku, Wydawnictwo Buchmann, Warszawa, pp. 9–13.

Marszałek, A., 2018, Czy możliwe jest przezwyciężenie problemu marnotrawstwa żywności? Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Vol. 54(2), pp. 474–485.

Michelini, L., Principato, L., IasevolI, G., 2018, Understanding Food Sharing Models to Tackle Sustainability Challenges, Ecological Economics, Vol. 145, pp. 205-217.

Pope Francis, 2015, Encyklika Si`, W trosce o wspólny dom, Wydawnictwo Tum, Wrocław.

Porpino G., Parente J., Wansink B., 2015, Food Waste Paradox: Antecedents of Food Disposal in Low Income Households, International Journal of Consumer Studies, Vol. 39(6), pp. 619–629.

Quested, T.E., Marsh, E., Stunell, D., Parry A.D., 2013, Spaghetti Soup: the Complex World of Food Waste Behaviours. Resources, Conservation & Recycling, 79, pp. 43–51.

Rauvola, S., Rudolph, C., Zacher, H., 2019, Generationalism: Problems and Implications, Organizational Dynamics, Vol. 48(4), 100664 [Retrieved 14.06.2021].

Rogala, A., 2015, Współczesna konsumpcja żywności – w pułapce paradoksu postmodernistycznego świata, Journal of Agribusiness and Rural Development, Vol. 3(37), pp. 513–520.

Rudnicki, L., 2012, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa.

Schanes, K., Dobrnig, K., Gözet B., 2018, Food Waste Matters – A Systematic Review of Household Food Waste Practices and Their Policy Implications, Journal of Cleaner Production, Vol. 182, pp. 978–991.

Siedlecka, A., Kuszneruk, M., 2018, Zrównoważona konsumpcja a marnotrawstwo żywności w opinii kierowników gospodarstw domowych, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Vol. 19(68), pp. 223-236.

Sobczyk, G., 2018, Zachowania konsumentów wobec nowych trendów konsumpcji – wyniki badań, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Vol. 52(1), pp. 171–180.

Szul, E., 2015, Obrazowanie współczesnego konsumenta – ujęcie socjologiczne, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Vol. 42(2), pp. 174–186.

Śmiechowska, M., 2015, Zrównoważona konsumpcja a marnotrawstwo żywności, Annales Academiae Medicae Gedanensis, Vol. 45, pp. 89–97.

Tomaszewska, M., Bilska, B., Kołożyn-Krajewska, D., Piecek, M, 2020, Analiza przyczyn marnotrawstwa żywności w polskich gospodarstwach domowych, in: Straty i marnotrawstwo żywności w Polsce. Skala i przyczyny problemu, S. Łaba (ed.), Wydawnictwo IOŚ–PIB, Warszawa, pp. 107–127.

Wrzosek, M., Kołożyn-Krajewska D., Krajewski, K., 2014, Ocena strat i marnotrawstwa żywności w obiektach handlowych a działania strategiczne handlu – wyniki badań, Marketing i Rynek, No. 6 (CD), pp. 835–849.

Zabrocki, R., 2018, Społeczne implikacje rozwoju usług żywieniowych, Handel Wewnętrzny, Vol. 5(376), pp. 321–330.

Romuald Zabrocki

Citation pattern: Zabrocki R., Ruszkowska M., Ferenc N., The Phenomenon of Food Waste Among Consumers of Generations X, Y and Z, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 124, pp. 68-80, 2022

BibTeX     EndNote