Process Optimisation as Exemplified by School Cafeteria Work Organisation

1

University of Gdańsk, 81-824 Sopot, Armii Krajowej 101, Poland, Faculty of Management, Chair of Business Economics, Department of Enterprise Development and Restructuring, mariusz.chmielewski@ug.edu.p

2

University of Gdańsk, 81-824 Sopot, Armii Krajowej 101, Poland, Faculty of Management,
Chair of Business Economics, Department of Quality and Environment Management, ewa.malinowska@ug.edu.pl

Abstract: 

The aim of this paper is to present suggestions for optimisation of the process of meal preparation in schools, which would lead to a reduction in the operating costs of the facility and more effective use of the resources in question. As a result of the research it was found that in the organisation studied there exists a real possibility of staffing reductions from 4 to 3.5 full-time jobs, which would directly translate into a reduction in the costs related to running an institutional catering establishment. The schedule prepared also enabled determining the shortest possible time of performing the entire meal preparation process, which also constitutes the critical path.

Keywords: 
process optimisation, Gantt chart, schedule, streamlining, institutional catering, school cafeteria.
Issue: 
Pages: 
7
21
Accepted: 
25.05.2022
Published: 
30.06.2022
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Auksztol, J., Chomuszko, M., 2012, Modelowanie organizacji procesowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Chmielewski, M., 2021, Planowanie sytuacji finansowej z wykorzystaniem wykresu Gantta/­Adamieckiego [in:] Decyzje finansowe w życiu osobistym i gospodarczym, Centrum Myśli Strategicznych, Gdańsk, pp. 112–134.

Grześ, A. 2014, Wykres Gantta a metoda ścieżki krytycznej (CPM), Optimum Studia Ekonomiczne, no. 4, pp. 195–216.

Jędrzejczyk, Z., Kukła, K., Skrzypek, J., Walkosz, A., 2011, Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa.

Knop, K., Mielczarek, K., 2015, Aspekty doskonalenia procesu produkcyjnego, Zeszyty Naukowe Quality, no. 1, pp. 69–82.

Koziorowska, B., Biernat, M., 2016, Projektowanie technologiczne zakładów gastronomicznych, kuchni hotelowych i szpitalnych, Gastro-Projekt, Warszawa.

Malinowska, E., 2017, Postrzeganie znaczenia kryteriów systemu bezpieczeństwa żywności przez pracowników placówek gastronomicznych [in:] Sikora, T. (ed.), Zarządzanie jakością
w perspektywie organizacyjno-społecznej
, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, pp. 417–430.

Martyniak, Z., 1985, Techniki organizatorskie, Zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.

Milewska, M., Praczko, A., Stasiak, A., 2010, Podstawy gastronomii, PWE, Warszawa.

Ossowski, M., 2012, Identyfikacja i klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie, Zarządzanie i Finanse, no. 4, pp. 297–312.

Palczewski, J., 2014, Matematyka stosowana. Optymalizacja II, Wydawnictwo, Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, https://www.mimuw.edu.pl/~jpalczew/ (19.01.2022).

Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, DzU, 2021, poz. 1960.

Rummler, A.G., Brache, A.P., 2000, Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa.

Stachurski, A., Wierzbicki, A., 1999, Podstawy optymalizacji, Oficyna Wydawnicza PWN, Warszawa.

Trocki, M., 2012, Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.

Turlejska, H., 2008, Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej oraz system HACCP przy sporządzaniu posiłków szkolnych [in:] Obiady szkolne z uwzględnieniem Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych, Wydawnictwo IŻŻ, Warszawa, pp. 57–76.

Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, DzU, 2006, nr 171, poz. 1225, z późniejszymi zmianami.

Ustawa z 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe, DzU, 2021, poz. 1082.

Wiśniewska, M., Muzolf, A., 2012, Model doskonałości – Swissmed Excellence Model, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, pp. 91–111.

Wysocki, R., McGary, R., 2005, Efektywne zarządzanie projektami, 3rd edition, Helion OnePress, Gliwice.

Zbichorowski, Z., 1977, Metody graficzne w organizacji i zarządzaniu produkcji, WNT, Warszawa.

 

Mariusz Chmielewski

Citation pattern: Chmielewski M., Malinowska E., Process Optimisation as Exemplified by School Cafeteria Work Organisation, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 122, pp. 7-21, 2022

BibTeX     EndNote