Modyfikacja układu do pomiaru przebiegu ciśnienia spalania okrętowego silnika tłokowego Sulzer AL25/30

Modification of the System for Measuring Combustion Pressure in the Ship Piston Engine Sulzer AL25/30

Jacek Wysocki         

1

Uniwersytet Morski w Gdyni, Morska 81-87, 81–225 Gdynia, Wydział Mechaniczny, Katedra Siłowni Okrętowych, e-mail: j.wysocki@wm.am.gdynia.pl

Abstract: 

The article presents selected problems regarding the correct analysis of cylinder pressures in ship piston engines. Correctly prepared and the analyzed indicator diagram helps in formulating appropriate diagnostic conclusions, with the help of which it is possible to achieve the optimal, in economic and environmental terms, regulation of the ship's engine. Cylinder pressure measurements are classified as difficult and also burdened with many errors. Therefore, the main topic of the article is to present a new concept for cylinder pressure measurements.

Streszczenie: 

Artykuł przedstawia wybrane problemy analizy przebiegów ciśnień cylindrowych w okrętowych silnikach tłokowych. Prawidłowo sporządzony i przeanalizowany wykres indykatorowy pomaga w formułowaniu wniosków diagnostycznych, za pomocą których można doprowadzić do optymalnej, pod kątem ekonomicznym i ekologicznym, regulacji silnika okrętowego. Pomiary ciśnień cylindrowych zaliczane są do trudnych, a także obarczonych wieloma błędami, dlatego też głównym tematem artykułu jest przedstawienie nowej koncepcji pomiarów przebiegów ciśnień cylindrowych.

Keywords: 
indication, indicator diagrams, average indicated pressure, maximum combustion pressure, cylinder pressure, diagnostics, marine piston engines
Słowa kluczowe: 
indykowanie, wykresy indykatorowe, średnie ciśnienie indykowane, maksymalne ciśnienie spalania, ciśnienie cylindrowe, diagnostyka, okrętowe silniki tłokowe
Issue: 
Pages: 
168
180
Accepted: 
09.10.2018
Published: 
29.12.2018
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Cupiał, K., Dużyński, A., Gruca, M., Grzelka, J., 2001, Some Errors of Gas Engine Indication, Journal of Kones, vol. 8, no. 1–2.

Gałecki, W., Tomczak, L., 2002, Indykowanie okrętowych silników spalinowych, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.

H. Cegielski, Zakład Przemysłu Metalowego, Instrukcja techniczno-ruchowa silnika okrętowego Sulzer – H. Cegielski typ 3Al25, Poznań.

Instrukcja obsługi programu Unitest, 2008, Gdynia.

KISTLER, materiały informacyjno-reklamowe firmy, https://www.kistler.com/en/.

Piotrowski, I., Witkowski, K., 2003, Okrętowe silniki spalinowe, Trademar, wydanie 3a, Gdynia.

Polanowski, S., 2007, Studium metod analizy wykresów indykatorowych w aspekcie diagnostyki silników okrętowych, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, nr 169A.

Polanowski, S., Pawletko, R., Witkowski, K., 2013, Influence of Pressure Sensor Location on the Quality of Thermodynamic Parameters Calculated from the Marine Engine Indicator Diagram, Combustion Engines, vol. 154, no. 3, s. 319–323.   

Tomczak, L., 2001, Wykorzystanie pośredniej metody określania położenia wału korbowego w indykatorze elektronicznym, praca doktorska, Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny.

UNITEST, materiały informacyjno-reklamowe firmy, http://www.unitest.pl/.

Wajand, J., 1974, Pomiary szybkozmiennych ciśnień w maszynach tłokowych, WNT, Warszawa.

Citation pattern: Wysocki J., Modyfikacja układu do pomiaru przebiegu ciśnienia spalania okrętowego silnika tłokowego Sulzer AL25/30, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 108, pp. 168-180, 2018

BibTeX     EndNote