Redukcja emisji gazów cieplarnianych ze statków – amoniak jako paliwo przyszłości

Reduction of Greenhouse Gases Emissions from Ships – Ammonia as Fuel of the Future

Agnieszka Ubowska         

1

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 41, 71-065 Szczecin, Wydział Techniki Morskiej i Transportu, Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa i Energetyki, e-mail: agnieszka.ubowska@zut.edu.pl

Abstract: 

The article presents the state of knowledge regarding emissions of greenhouse gases in shipping. It indicates technical solutions to reduce carbon dioxide emissions, in accordance with the plan adopted by the IMO. One of the possibilities is the use of ammonia as fuel in internal combustion engines or in fuel cells. These solutions are reflected in contemporary projects of vessels.

Streszczenie: 

Artykuł przedstawia stan wiedzy dotyczący emisji gazów cieplarnianych w żegludze. Wskazuje techniczne rozwiązania umożliwiające ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zgodnie z przyjętym przez IMO planem. Jedną z możliwości jest wykorzystanie amoniaku jako paliwa w silnikach spalinowych bądź w ogniwach paliwowych. Rozwiązania te znajdują odzwierciedlenie we współczesnych projektach jednostek pływających. 

Keywords: 
ammonia, fuel, greenhouse gases, emission reduction, ships
Słowa kluczowe: 
amoniak, paliwo, gazy cieplarniane, redukcja emisji, statki
Issue: 
Pages: 
143
152
Accepted: 
14.09.2018
Published: 
29.12.2018
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Anish, W., 2017, Top 5 Zero Emission Ship Concepts of the Shipping World, https://www.marine­insight.­com/green-shipping/top-5-zero-emission-ship-concepts/ (dostęp: 12.09.2018).

Bergman, J., 2018, MAN: Ammonia Marine Fuel ‘Unlikely’ Before 2030, https://www.mpropul­sion.com/­news/view,man-ammonia-marine-fuel-unlikely-before-2030_53752.htm (dostęp 20.08.2018).

Brown, T., 2018, Ammonia as a Renewable Fuel for the Maritime Industry, http://www.ammonia­ener­gy.­org/­ammo­nia-as-a-renewable-fuel-for-the-maritime-industry/ (dostęp 13.09.2018).

C&F, 2018, A New Way of Fueling the Marine Industry, International Cruise & Ferry Review, Spring/Summer, s. 130–131.

Ceran, B., 2014, Charakterystyki eksploatacyjne stosu ogniw paliwowych typu PEMFC, Polityka Energetyczna, vol. 17, nr 3, s. 135-146.

Cheddie, D., 2012, Ammonia as a Hydrogen Source for Fuel Cells: a Review, w: Minic, D. (ed.), Hydrogen Energy, IntechOpen, Rijeka.

C-Job (Niels de Vries), 2018, Ammonia as a Renewable Fuel for the Maritime Industry, NH3 Event, https://i1.wp.com/www.ammoniaenergy.org/wp-content/uploads/2018/07/C-Job-fuel-system-configuration-5.png (dostęp 13.09.2018).

Cornelius, W., Huellmantel, L.W., Mitchell, H.R., 1965, Ammonia as an Engine Fuel, SAE Technical Paper 650052.

Crolius, S., 2016, Ammonia-Powered Internal Combustion Engines, http://www.ammoniaenergy.org/­ammo­nia-powered-internal-combustion-engines/ (dostęp 3.09.2018).

IMO, 2010, IMO Activities on Control of GHG Emissions from Ships, https://pdfs.semanticscholar.org­/­presentation/7ada/4db366e6977df77a692aea41176003d135b7.pdf (dostęp 20.08.2018).

IMO, 2015, Third IMO GHG Study 2014, International Maritime Organization, London.

IMO, 2018, Initial IMO Strategy on Reduction of GHG Emissions from Ships, Resolution MEPC. 304(72), Adopted on 13 April 2018, International Maritime Organization, London.

Jurdziński, M., 2011, Ocena metod i możliwości zmniejszenia zużycia paliwa oraz emisji gazów na statkach morskich, Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, nr 26, s. 19–32. 

Kowalski, J., 2018, Analiza możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych ze statków dalekomorskich, Logistyka, nr 3, s. 49–53.

Lan, R., Tao, S., 2014, Ammonia as a Suitable Fuel for Fuel Cells, Frontiers in Energy Research, vol. 2, no. 35, s. 1–4.

Liu, H., Wang, H., Shen, J., Sun, Y., Liu, Z., 2008, Preparation, Characterization and Activities of the Nano-sized Ni/SBA-15 Catalyst for Producing COx-Free Hydrogen from Ammonia, Applied Catalysis A: General, vol. 337, s. 138–147.

MARPOL, 2015, Międzynarodowa Konwencja o Zapobieganiu Zanieczyszczaniu Morza przez Statki 1973/1978, tekst jednolity.

Sikora, M., Bednarski, M., Lasocki, J., Orliński, P., 2017,  Ammonia as a Fuel for Spark-Ignition Engines, Proceedings of the Institute of Vehicles, vol.  5, no. 114, s. 55–61.

Starkman, E.S., Newhall, H.K., Sutton, R., Maguire, T., Farbar, L., 1967, Ammonia as a Spark Ignition Engine Fuel: Theory and Application, SAE Transactions, no. 75, s. 765–784.

Thaker, A., Mathev, M., Hasib, N., Herringer, N., 2015, A Review of Ammonia Fuel Cells, 10.13140/RG.2.1.1700.7129.

Vitse, F., Cooper, M., Botte, G.G., 2005, On the Use of Ammonia Electrolysis for Hydrogen Production, Journal of Power Sources, vol. 142, no. 1–2, s. 18–26.

Zamfirescu, C., Dincer, I., 2009, Ammonia as a Green Fuel and Hydrogen Source for Vehicular Applications, Fuel Processing Technology, no. 90, s. 729–737.

Citation pattern: Ubowska A., Redukcja emisji gazów cieplarnianych ze statków – amoniak jako paliwo przyszłości, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 108, pp. 143-152, 2018

BibTeX     EndNote