Analiza porównawcza produktów procesu pirolizy niskotemperaturowej wybranych tworzyw sztucznych w reaktorze niskociśnieniowym – badania wstępne

Comparative Analysis of Low Temperature Pyrolysis Products of Selected Plastics in a Low Pressure Reactor – Preliminary Research

1

Uniwersytet Morski w Gdyni, Morska 81-87, 81–225 Gdynia, Wydział Mechaniczny, Katedra Siłowni Okrętowych, e-mail: m.tyliszczak@wm.umg.edu.pl

2

Uniwersytet Morski w Gdyni, Morska 81-87, 81–225 Gdynia, Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Techniki

Abstract: 

The article presents a comparative analysis of selected products resulting from the low-temperature pyrolysis process for selected plastic waste. The analysis was carried out for two different groups of waste. The first one concerned waste HD-PE from group 2, while the second one was mixed waste, i.e. PP, PS, HD-PE, LD-PE and multi-material packaging. A low-pressure reactor with a direct cooling system for hydrocarbon vapors of own design was used to produce the test samples. The presented analysis in the article showed the usefulness of products such as gas or oil, resulting from low-temperature pyrolysis and the possibility of using this method to dispose of this waste in a safe and environmentally friendly way.

Streszczenie: 

W artykule zaprezentowano analizę porównawczą wybranych produktów, powstałych w wyniku procesu pirolizy niskotemperaturowej dla wybranych odpadów z tworzyw sztucznych. Analizę wykonano dla dwóch różnych grup odpadów. Pierwsza dotyczyła odpadów HD-PE z grupy 2, natomiast druga stanowiła odpady zmieszane, tj. PP, PS, HD-PE, LD-PE oraz opakowania wielomateriałowe. Do wytworzenia badanych próbek wykorzystano reaktor niskociśnieniowy z bezpośrednim układem chłodzenia par węglowodo­rowych własnego projektu. Przedstawiona w artykule analiza wykazała przydatność produktów, takich jak gaz czy olej, powstałych w wyniku pirolizy niskotemperaturowej, oraz możliwość wykorzystania tej metody do utylizacji tych odpadów w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska.

Keywords: 
pyrolysis, plastics, waste, pyrolysis reactors, pyrolysis oil
Słowa kluczowe: 
piroliza, tworzywa sztuczne, odpady, reaktory do pirolizy, olej pirolityczny
Issue: 
Pages: 
134
142
Accepted: 
11.12.2018
Published: 
29.12.2018
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Basau, P., 2010, Biomass Gasification and Pyrolysis Practical Design and Theory, Oxford.

Broniarz-Pres, L., Różańska, S., Kmiecik, J., 2013,  Analiza reologiczna paliw i biopaliw ciekłych, Inż. Ap. Chem., vol. 52, nr 3, s. 159–160.

Czop, M., 2015, Kompleksowe zagospodarowanie tworzyw sztucznych ze strumienia odpadów komunalnych. Aktualne zagadnienia w inżynierii środowiska, Barbusiński, K., (red.), Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Gliwice.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.

Martin-Gullon, I., Esperanza, M.,  Font, R., 2001, Kinetic Model for the pyrolis and Combustion of Poly-ethylene terephthalate (PET), J. Anal. Appl. Pyrolysis, vol. 58–59, s. 635–650.

PEP Annual Report, 2014, https://www.plasticseurope.org/pl/resources/publications/235-pep-annual-report-2014.

Przybylski, M., 2017,  GUS: Polacy produkują coraz więcej śmieci, http://www.pap.pl/ak­tu­al­nosci/­news,­115082olacy-produkuja-coraz-wiecej-smieci.html.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27 grudnia 2007 r., w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych, DzU 2008, nr 3, poz. 12.

Mirosław Tyliszczak

Citation pattern: MirosławTyliszczak M, Lesnau A., Analiza porównawcza produktów procesu pirolizy niskotemperaturowej wybranych tworzyw sztucznych w reaktorze niskociśnieniowym – badania wstępne, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 108, pp. 134-142, 2018

BibTeX     EndNote