Wpływ konfiguracji instalacji transportu pneumatycznego paliwa stałego do kotła okrętowego na opory przepływu

The Influence of Configuration of Pneumatic Transport Installation of Solid Fuel on Flow Resistance

Daniel Łuszczyński*         Wojciech Zeńczak         

* Corresponding author

1

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, Wydział Techniki Morskiej i Transportu, e-mail: d.luszczynski@zu

Abstract: 

The article discusses general requirements for pneumatic solid fuel transport installations on ships. Three selected solutions of these installations on three types of vessels were compared. Selected test results for four different plant configurations were presented. The influence of changing the system configuration in laboratory conditions on pressure drops in the pipeline during the transport of a two-phase mixture was also discussed.

Streszczenie: 

W artykule omówiono ogólne wymagania dotyczące pneumatycznej instalacji transportu paliwa stałego na statkach. Porównano trzy wybrane rozwiązania tych instalacji na trzech rodzajach statków. Zaprezentowano wybrane wyniki badań dla czterech różnych konfiguracji instalacji. Omówiono także wpływ zmiany konfiguracji instalacji w warunkach laboratoryjnych na spadki ciśnienia w rurociągu podczas transportu mieszaniny dwufazowej.

Keywords: 
ship power plants, pneumatic transport, fuel transport installation, solid fuel
Słowa kluczowe: 
siłownie okrętowe, transport pneumatyczny, instalacja transportu paliwa, paliwo stałe
Issue: 
Pages: 
92
102
Accepted: 
14.09.2018
Published: 
29.12.2018
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Dmowski, A., 1967, Transport pneumatyczny w młynarstwie, WPLiS, Warszawa.

Dolny, S., 1997, Transport pneumatyczny i odpylanie w przemyśle drzewnym, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.

Łuszczyński, D., Zeńczak, W., 2016a, Preliminary Results of Experimental Investigations of Transporting Pneumatic Solid Fuel to a Ship's Boiler, w: Matuszak, Z. (ed.), Selected Problems of Operation of Ship Power Plants, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin.

Łuszczyński, D., Zeńczak, W., 2016b, Selection of Mathematical Model to Describe Solid Fuel Pneumatic Transport to the Ship Boiler, Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, vol. 48, no. 120, s. 22–28.

US Department of Transportation, 1982, Maritime Administration, Report MA-RD-920-82057, Pneumatic Dense-Phase Shipboard Coal and Ash Conveying Storage and Bunkering Systems for Coal-Fired-Ships. Technical Applications Manual, https://pl.scribd.com/docu­ment/­100521329/­Q-Pneu­matic-Transfer-of-Coal-on-Board-Macawber-Engineering-1980.

Daniel Łuszczyński

Citation pattern: Łuszczyński D., Zeńczak W., Wpływ konfiguracji instalacji transportu pneumatycznego paliwa stałego do kotła okrętowego na opory przepływu, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 108, pp. 92-102, 2018

BibTeX     EndNote