Ocena adekwatności modelu okrętowego tłokowego silnika spalinowego opracowanego na potrzeby badań diagnostycznych

The Adequacy of Marine Diesel Engine Model Developed for Diagnostic Test

Tomasz Kniaziewicz1      Marcin Zacharewicz*2      

* Corresponding author

1

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Śmidowicza 69, 81–103 Gdynia, Wydział Mechaniczno-Elektryczny

2

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Śmidowicza 69, 81–103 Gdynia, Wydział Mechaniczno-Elektryczny, e-mail: M.Zacharewicz@amw.gdynia.pl

Abstract: 

The paper presents a research program containing basic stages such as: real object (motor – generator set), models: physical and mathematical processes occurring in the engine, development of a computer program, conducting model and empirical tests for an efficient and damaged engine and assessment of the model's adequacy. Next, the selected parameters used to assess the adequacy of the model in relation to the engine were described. The further part describes the test plan for the engine in two states of technical suitability (efficient engine and engine with cylinder 2 powered off). The final part of the article contains the results of model and empirical research as well as their analysis.

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono program prowadzenia badań zawierający podsta­wowe etapy, takie jak: obiekt rzeczywisty (zespół silnik – prądnica), modele: fizyczny oraz matematyczny procesów zachodzących w silniku, opracowanie programu komputero­wego, prowadzenie badań modelowych oraz empirycznych dla silnika sprawnego i uszkodzonego oraz ocena adekwatności modelu. Następnie opisano wytypowane parametry wykorzystane do oceny adekwatności modelu w stosunku do silnika. W dalszej części przedstawiono plan badania dla silnika w dwóch stanach zdatności technicznej (silnik sprawny oraz silnik z wyłączonym zasilaniem paliwem cylindra nr 2). Końcowa część artykułu zawiera wyniki przeprowadzonych badań modelowych i empirycznych oraz ich analizę.

Keywords: 
diagnostics, modeling, adequacy
Słowa kluczowe: 
diagnostyka, modelowanie, adekwatność
Issue: 
Pages: 
67
80
Accepted: 
15.09.2018
Published: 
29.12.2018
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Hebda,  M., Niziński S., Pelc, H., 1980, Podstawy diagnostyki pojazdów mechanicznych, WKiŁ, Warszawa.

Korczewski, Z., Zacharewicz, M., 2007, Diagnostyka symulacyjna układu turbodoładowania okręto­wego tłokowego silnika spalinowego, Zeszyty Naukowe AMW w Gdyni, nr 2(169).

Lus, T., Łutowicz, M., 2013, Effect of Loss of Cylinder Pressure Indicating Channel Patency on Parameters Values Obtained from Indicating Graph, Hydrographic Institute of the Republic of Croatia, Split, Croatia.

Łutowicz, M., 2013, Reverse IIR Filter as a Tool for Cylinder Indicating Channel Patency Impact Correction on Measured Cylinder Pressure Waveform, Journal of KONES, vol. 20, no. 2.

Mańczak, K., 1976, Planowanie eksperymentu, WNT, Warszawa.

Polański, Z., 1984, Planowanie doświadczeń w technice, PWN, Warszawa.

Zacharewicz, M., 2009, Metoda diagnozowania przestrzeni roboczych silnika okrętowego na podstawie parametrów gazodynamicznych w kanale zasilającym turbosprężarkę, rozprawa doktorska, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Gdynia.

Zacharewicz, M., Cwalina, A., 2011a, Preliminary Investigations of a Generating Set of the Ship’s Power Station in the Aspect of Diagnosing Selected Parts of its Construction al Structure, Combustion Engines, PTNSS, 2011, vol. 4.

Zacharewicz, M., Cwalina, A., 2011b, The Conception of Diagnosis in Auxiliary Diesel Engine at Limited Monitoring Susceptibility in Automated Ship Power Plant, Polish Journal of Environmental Studies, Hard Olsztyn, vol. 20, no. 5A.

Zacharewicz, M., Cwalina, A., 2012, Conception and Practical Application of a Measuring Device for Energetic Parameters Measurement of a Mechatronic Object, Solid State Phenomena, Trans. Tech. Publications, vol. 180.

Zacharewicz, M., Cwalina, A., 2013, Research on Energetic Processes in a Marine Diesel Engine Driving a Synchronous Generator for Diagnostic Purposes PART 1. Physical Model of the Processes, Journal of Polish CIMAC, PG, vol. 8, no. 1.

Zacharewicz, M., Cwalina, A., Kniaziewicz, T., 2015a, Assessment of Technical Condition of Marine Auxiliary Diesel Engine on the Basis of Electrical Measurements of Synchronous Generator, Cobustion Engines, R. 54.

Zacharewicz, M., Cwalina, A., Kniaziewicz, T., 2015b, Problems of Mathematical Modeling of the Marine Diesel Engine Working Cycle for the Diagnostic Purposes, Solid State Phenomena, vol. 236.

Zacharewicz, M., Kniaziewicz, T., 2016, Research on Energetic Processes in a Marine Diesel Engine Driving a Synchronous Generator for Diagnostic Purposes. Part 2 – Mathematical Model of the Processes, Journal of Polish CIMEEAC, PG, vol. 11, no. 1.

Marcin Zacharewicz

Citation pattern: Kniaziewicz T., Zacharewicz M., Ocena adekwatności modelu okrętowego tłokowego silnika spalinowego opracowanego na potrzeby badań diagnostycznych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 108, pp. 67-80, 2018

BibTeX     EndNote