Wpływ wzrostu dawki paliwa na zmiany amplitud składowych harmonicznych drgań skrętnych wału zespołu spalinowo-elektrycznego

Amplitude Changes of Component Harmonic of Torsional Vibration of the Shaft of the Petrol Fuel Unit on the Influence of Changes of Fuel Doses

1

Uniwersytet Morski w Gdyni, Morska 81-87, 81–225 Gdynia, Wydział Mechaniczny, Katedra Siłowni Okrętowych,
e-mail: s.drewing@wm.am.gdynia.pl

2

Uniwersytet Morski w Gdyni, Morska 81-87, 81–225 Gdynia, Wydział Mechaniczny, Katedra Siłowni Okrętowych

Abstract: 

The article presents the results of research on the impact of changes in the fuel dose on the harmonic components of torsional vibrations of the shaft of the combustion-electric unit, with particular emphasis on the harmonic component responsible for fuel injection. In the tests, the method of measuring torsional vibrations of the shaft was used by means of changes of instantaneous angular velocities.

Streszczenie: 

Artykuł przedstawia wyniki badań wpływu zmian dawki paliwa na składowe harmoniczne drgań skrętnych wału zespołu spalinowo-elektrycznego, ze szczególnym uwzględnieniem składowej harmonicznej odzwierciedlającej wtrysk paliwa. W badaniach wykorzystano metodę pomiaru drgań skrętnych wału za pomocą zmian chwilowych prędkości kątowych.

Keywords: 
technical diagnostic, torsional vibrations, harmonic components, dose of fuel
Słowa kluczowe: 
diagnostyka techniczna, drgania skrętne, składowe harmoniczne, dawka paliwa
Issue: 
Pages: 
34
42
Accepted: 
09.10.2018
Published: 
29.12.2018
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Dereszewski, M., 2013, Wykorzystanie modelu dynamicznego silnika Sulzer 3Al 25/30 do symulacji wpływu zmian obciążenia i uszkodzeń na fluktuację prędkości kątowej, Zeszyty Naukowe AM w Gdyni, nr 81.

Dereszewski, M., Charchalis, A., 2011, Analysis of Diagnostic Utility of Instantaneous Angular Speed of a Sea Going Vessel Propulsion Shaft, Journal of KONES, vol. 18, no. 1.

Geveci, M., Osburn, A.W., Franchek, M.A., 2005, An Investigation of Crankshaft Oscillations for Cylinder Health Diagnostics, Mechanical System and Signal Processing, vol. 19, s. 1107–1134.

Ostman, F., Toivonen, H., 2008, Active Torsional Vibration Control of Reciprocating Engines, Control Engineering Practice, vol. 16(1), s. 78–88.

Rizzoni, G., 1989, Diagnosis of the Individual Cylinder Misfire by Signature Analysis of the Crankshaft Speed Fluctuation, SAE Technical Paper, no. 890884, s. 1572–1580.

Rizzoni, G., 1990, Estimate of Indicated Torque from Crankshaft Speed Fluctuations: a Model for Dynamics of IC Engine, IEEE Transaction, vol. 38, s. 168–179.

Taraza, D., Heinen, N.A., Bryzik, W., 2001, The Frequency Analysis of the Crankshaft’s Speed Variation: a Reliable Tool for Diesel Engine Diagnosis, Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, vol. 123, no. 2, s. 428–432.

Sebastian Drewing

Citation pattern: Drewing S., Dereszewski M., Wpływ wzrostu dawki paliwa na zmiany amplitud składowych harmonicznych drgań skrętnych wału zespołu spalinowo-elektrycznego , Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 108, pp. 34-42, 2018

BibTeX     EndNote