Koncepcja zwiększenia stopnia regeneracji turbinowego obiegu parowego

The Concept of Increasing Regeneration Degree of Steam Cycle

Andrzej Adamkiewicz*1      Szymon Grzesiak2      

* Corresponding author

1

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, Wydział Mechaniczny,
e-mail:a.adamkiewicz@am.szczecin.pl

2

Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, Wydział Mechaniczny

Abstract: 

This paper presents the results of carried out analyses regarding efficiency and criteria evaluation of various propulsion plants of modern LNG (Liquid Natural Gas) carriers as well as identification and quality assessment of waste heat energy fluxes of a CST (Conventional Steam Turbine) plant. The possibility of use a steam jet injector in order to recover the latent heat is analysed.  Calculations were carried out for an injector. On the basis of the results of the injector calculation, the heat balance of a simple regenerative Clausius- Rankine steam cycle was carried out. The degree of regeneration for cycle using the regenerative injector was determined. Based on results the further research directions for complex plants using a steam jet injector are indicated.

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono wyniki analiz dotyczących sprawności różnych układów napędowych stosowanych na współczesnych zbiornikowcach LNG. Omówiono wyniki identyfikacji oraz oceny jakościowej źródeł energii odpadowej konwencjonalnego turbinowego układu napędowego (CST). W artykule przeanalizowano możliwości zastoso­wania inżektora parowego w celu odzysku ciepła utajonego. Na podstawie uzyskanych wyników obliczeń inżektora przeprowadzono bilans energetyczny prostego układu realizującego obieg Clausiusa-Rankine’a z regeneracyjnym podgrzewaniem wody zasilającej. Wyznaczono stopień regeneracji układu w wyniku zastosowania inżektora parowego. Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono dalsze kierunki badań dla złożonych układów z wykorzystaniem inżektorów parowych.

Keywords: 
thermal efficiency, degree of regeneration, propulsion plant, steam turbine, steam jet injector
Słowa kluczowe: 
sprawność cieplna, stopień regeneracji, układ napędowy, turbina parowa, inżektor parowy
Issue: 
Pages: 
9
21
Accepted: 
23.10.2018
Published: 
29.12.2018
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Adamkiewicz, A., Grzesiak, S., 2016, Ewolucja efektywności energetycznej turbinowych napędów parowych współczesnych zbiornikowców LNG, Rynek Energii, nr 130/3, s. 92–98.

Adamkiewicz, A., Grzesiak, S., 2018, Identification of Waste Heat Energy Sources of a Conventional Steam Propulsion Plant of an LNG Carrier, Proceeding of 5th International Conference Bremen, “Low Temperature and Waste Heat Use in Communal and Industrial Energy Supply Systems – Theory and Practice –“, Bremen.

Adamkiewicz, A., Michalski, R., Zeńczak, W., 2012, Wybrane problemy technologii konwersji energii w okrętowych systemach energetycznych, KAPRINT, Lublin.

Bukurov, M., Bikic, S., Prica, M., 2012, The Efficiency Rate of a Steam-Water Injector, Acta Polytechnica Hungarica, vol. 9, no. 5, óbuda University, Budapest.

Drożyński, Z., Konorski, A., 1980, Algorytm wyznaczania parametrów termodynamicznych urządzeń eżektorowych, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk.

Goliński, A., Troskolański, T., 1979, Strumienice. Teoria i konstrukcja, WNT, Warszawa.

Gryboś, R. 1956, Regeneracja ciepła w siłowni z turbiną bezupustową, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, vol. 1, no. 5, Gliwice.

Grzesiak, S., 2018, Alternative Propulsion Plants for Modern LNG Carriers, New Trends in Production Engineering, vol. 1, no. 1.

IGU World LNG Report, 2018, http://www.igu.org,  [dostęp: sierpień 2018]. 

Szargut, J., Ziębik, A., 1998, Podstawy energetyki cieplnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Trela, M., Kwidzinski, R., Gluch, J., 2009, Analysis of Application of Feed – Water Injector Heaters to Steam Power Plants, Polish Maritime Research, vol. 16, no. 1.

Andrzej Adamkiewicz

Citation pattern: Adamkiewicz A., Grzesiak S., Koncepcja zwiększenia stopnia regeneracji turbinowego obiegu parowego, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 108, pp. 9-21, 2018

BibTeX     EndNote