Wybrane rozwiązania indywidualnego sprzętu ratunkowego na polskich katamaranach regatowych o długości do 15 metrów

Selected Solutions for Individual Rescue Equipment on Polish Racing Catamarans with Length of 15 Metres

1

Uniwersytet Morski w Gdyni, al. Jana Pawła II 3, 81-345 Gdynia, Wydział Nawigacyjny, Katedra Eksploatacji Statku,
e-mail: pm.krajewska@gmail.com

Abstract: 

The article proposes rescue equipment for Polish regatta units – catamarans in terms of chances of survival in water while conducting active searches. Selected solutions are presented on the basis of rescue action No. 071/SAR/2017 performed by the Maritime Search and Rescue Service.

Streszczenie: 

W artykule zaproponowano wyposażenie ratunkowe polskich jednostek regatowych – katamaranów pod kątem szans na przeżycie rozbitka w wodzie podczas prowadzenia aktywnych poszukiwań. Wybrane rozwiązania przedstawiono na podstawie akcji ratowniczej nr 071/SAR/2017, przeprowadzonej przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa.

Keywords: 
rescue equipment, regatta catamarans, personal locating buoy
Słowa kluczowe: 
wyposażenie ratunkowe, katamarany regatowe, osobiste boje lokalizacyjne
Issue: 
Pages: 
72
83
Accepted: 
02.10.2018
Published: 
28.12.2018
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Buchfelder, M., Buchfelder, A., 2016, Podręcznik pierwszej pomocy, Wydawnictwo PZWM, Warszawa.

IMO, ICAO 2005, Międzynarodowy lotniczy i morski poradnik poszuki­wania i ratowania, t. III. Środki mobilne, tłum. J. Puchalski,Trademar, Gdynia.

Kodeks LSA, 2016, Międzynarodowy kodeks środków ratunkowych, Polski Rejestr Statków, Gdańsk.

Międzynarodowe przepisy zapobiegania zderzeniom na morzu, 2014, Polski Rejestr Statków, Gdańsk.

Puchalski, J., 2007, Poradnik ratownika morskiego, Trademar, Gdynia.

Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i gospo­darki morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie, DzU 2012, nr 326 ze zm., DzU 2015, nr 1118.

Sprawozdanie jednostki ratowniczej R20 nr 071/SAR/2017, materiały uzyskane z MSPiR.

Źródła internetowe

http://pya.org.pl/files/PKBWM/RAPORT%20KO%C5%83COWY%2015_.13%20JACHT%20%... (dostęp 22.09.2018).

https://www.mcmurdogroup.com/mcmurdo-products.

http://www.griffin-marine.pl/oferta-handlowa/wyposazenie-okretowe/sprzet...ratunkowy-mullion-hi-rise -275n-sola.

http://www.smart.gda.pl/.

http://www.s-xe.com.

Citation pattern: Krajewska P., Wybrane rozwiązania indywidualnego sprzętu ratunkowego na polskich katamaranach regatowych o długości do 15 metrów, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 107, pp. 72-83, 2018

BibTeX     EndNote