Wykorzystanie profili energetycznych do doboru elementów i algorytmów sterowania w hybrydowych układach zasilających

Use of Energy Profiles to Choose Elements and Control Algorithms in Hybrid Power Sources

Arkadiusz Adamczyk         Grzegorz Grzeczka         

Abstract: 

Modern technologies available in commercialized market of power supply, allow engineers to introduce new solutions. In order to fully use the potential of available technologies, hybrid solutions are increasingly employed. This paper presents designing concept for mobile hybrid power supply systems. Proposed solution ensures proper use of favourable parameters of designed system, allowing for significant reduction of the designed system mass.

Streszczenie: 

Dostępność nowych skomercjalizowanych technologii w dziedzinie zasilania elektrycznego pozwala na nowe rozwiązania inżynierskie. W celu efektywnego wykorzysta­nia potencjału dostępnych rozwiązań coraz częściej stosowane są techniki hybrydowe. Artykuł zawiera opis koncepcji projektowej przenośnych hybrydowych systemów zasilania. Wykorzystano profile energetyczne, które są autorskim narzędziem do określenia para­metrów projektowanego układu. Zaproponowane rozwiązanie zapewnia wykorzystanie korzyst­nych parametrów nowoczesnych źródeł zasilania, co pozwala na znaczące zmniej­szenie masy projektowanego układu.  

Keywords: 
fuel cell, supercapacitor, battery, power management, energy profile
Słowa kluczowe: 
ogniwo paliwowe, superkondensator, bateria, zarządzanie mocą, profil energetyczny
Issue: 
Pages: 
99
106
Accepted: 
08.11.2017
Published: 
31.03.2018
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Adamczyk, A., 2017, Profile energetyczne jako metoda zminimalizowania ciężaru hybrydowych układów zasilających, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, nr 1/(208).

Christen, T., Carlen, M.W., 2000, Theory of Ragone plots, Journal of Power Sources, no. 91, s. 210–216.

Ehrlich, G.H., 2002, Handbook of batteries, 3rd edition, The McGraw-Hill Companies.

European Portable Battery Association, 2015, The collection of waste portable batteries in European view of the achievability of the collection targets set by Batteries Directive 2006/66/EC, December 2015.

Grzeczka, G., Szymak, P., 2016, The hardware implementation of demonstrator air independent electric supply system based on pem fuel cell, Polish Maritime Research, vol. 23, no. 4(92),
s. 84–92.

Pathapati, P.R., Xue, X., Tang, J., 2005, A new dynamic model for predicting transient phenomena in a PEM fuel cell system, Renewable Energy, no. 30, s. 1–22.

Sharma, P., Bhatti, T.S., 2010, A review on electrochemical double-layer capacitors, Energy conversion and management, no. 51, s. 2901–2912.

Sundmacher, K., Schultz, T., 2001, Dynamics of the direct methanol fuel cell (DMFC): experiments and model-based analysis, Chemical Engineering Science, no. 56, s. 333–341.

Źródła internetowe

http://www.maxwell.com/images/documents/K2Series_DS_1015370_5_20141104.pdf.

Citation pattern: Adamczyk A., Grzeczka G., Wykorzystanie profili energetycznych do doboru elementów i algorytmów sterowania w hybrydowych układach zasilających, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 103, pp. 99-106, 2018

BibTeX     EndNote