Wpływ farmy wiatrowej na obciążalność napowietrznej linii WN

Wind Farm Power and Overhead High Voltage Power Line Capacity
Abstract: 

This paper presents possibilities of increasing overhead high voltage power line capacity when connected to a wind farm. The objective was to analyze the relationship between impact of wind velocity on wind farm power and wires cooling process. The simulation based on working power line is provided. Results of study show that in many cases a wind farm connecting to overhead power line is possible without any changes in transmission parameters of this power line.

Streszczenie: 

Artykuł przedstawia analizę możliwości zwiększenia obciążalności napo­wietrznej linii 110 kV w związku z podłączeniem farmy wiatrowej. Celem analizy było powiązanie wpływu prędkości wiatru na moc generowaną farmy wiatrowej oraz zjawisko chłodzenia przewodów fazowych linii napowietrznej. Na przykładzie istniejącej linii 110 kV zbadano skalę wpływu prędkości wiatru na wzrost jej obciążalności w porównaniu z możliwościami generowania energii elektrycznej przez farmę wiatrową. Wskazano na różne możliwości zwiększenia przepustowości linii. Wyniki przeprowadzonej analizy pozwa­lają postawić tezę, że w wielu przypadkach dopuszczalne jest przyłączenie farmy wiatrowej do napowietrznej linii przesyłowo-dystrybucyjnej bez konieczności zwiększania jej para­metrów związanych z przepustowością.

Keywords: 
overhead high voltage power line capacity, wind farm connecting
Słowa kluczowe: 
obciążalność linii napowietrznej, przyłączanie farm wiatrowych
Issue: 
Pages: 
85
98
Accepted: 
15.11.2017
Published: 
31.03.2018
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Energa, 2017, www.energa-operator.pl [dostęp: 01.10.2017].

IEEE Std 738-2006, IEEE Standard for Calculating the Current-Temperature of Bare Overhead Conductors.

Kacejko, L., Khal, T., 1961, Elektroenergetyczne linie napowietrzne, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa.

Kiessling, F., Nefzger, P., Nolasco, J.F., Kaintzyk, U., 2003, Overhead Power Lines, Planning, Design, Construction, Springer.

Knych, T., 2010, Elektroenergetyczne przewody napowietrzne. Teoria – materiały – aplikacje, Wydawnictwo AGH, Kraków.

Lubośny, Z., 2007, Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym, WNT, Warszawa.

PN-E-05100-1:1998, Elektroenergetyczne linie napowietrzne – Projektowanie i budowa.

PN-EN 50341-3-22:2010, Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV. Część 3: Zbiór normatywnych warunków krajowych.

Szwarczewski, P., 2017, Analiza obciążalności napowietrznej linii energetycznej o napięciu 110 kV
w związku z planowanym przyłączeniem farmy wiatrowej,
praca dyplomowa, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia.

Ustawa z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, DzU, 2016, poz. 961.

Citation pattern: Kostyszyn R., Szwarczewski P., Wpływ farmy wiatrowej na obciążalność napowietrznej linii WN, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 103, pp. 85-98, 2018

BibTeX     EndNote