Monitoring w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych (Smart Grid)

Monitoring in Intelligent Electrical Power Networks (Smart Grid)
Abstract: 

With advances in various fields of electrical engineering, traditional power transmission and distribution grids are transformed into intelligent power grids. An integral part of a network with this configuration is the communication medium, which is the physical layer of the communication network, allowing for the exchange of diverse data within the network. Numerous applications designed for intelligent networks, such as enabling remote reads of power meters, mostly require a low data rate, for which sufficient conditions create narrowband communications. The article discusses the basic assumptions of intelligent power grids and indicates selected communication standards implemented in these networks. A significant issue related to their use was identified: crosstalk among network segments. The concept of solving this problem was presented and preliminary results of simulation tests were recalled.

Streszczenie: 

Dzięki postępowi w różnych dziedzinach elektrotechniki tradycyjne elektro­energetyczne sieci przesyłowe i dystrybucyjne przekształcane są w inteligentne sieci elektroenergetyczne. Integralną częścią sieci o takiej konfiguracji jest medium komunika­cyjne, stanowiące warstwę fizyczną sieci komunikacyjnej, umożliwiającej wymianę różno­rodnych danych w ramach sieci. Liczne aplikacje zaprojektowane dla sieci inteligentnych, np. umożliwiające zdalne odczyty liczników energii, w większości wymagają niewielkiej szybkości transmisji danych, dla której wystarczające warunki stwarzają techniki komunikacji wąskopasmowej. W artykule omówiono podstawowe założenia inteligentnych sieci energe­tycznych oraz wskazano wybrane standardy komunikacji implementowane w tych sieciach. Nakreślono istotny problem związany z ich użytkowaniem: przesłuchy pomiędzy segmen­tami sieci. Przedstawiono koncepcję rozwiązania tego problemu i przywołano wstępne wyniki badań symulacyjnych.

Keywords: 
smart grids, power line communication, crosstalk, simulations
Słowa kluczowe: 
sieci inteligentne, komunikacja po liniach zasilających, przesłuchy, symulacje
Issue: 
Pages: 
73
84
Accepted: 
03.11.2017
Published: 
31.03.2018
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Analiza skutków społeczno-gospodarczych implementacji inteligentnego opomiarowania, www.me. gov.pl/files/upload/18385/Analiza_skutkow_spoleczno-gospodarczych.pdf [dostęp: 29.06.2017].

Energa, 2017, Mój licznik, http://www.energa-operator.pl/wymianalicznika.xml [dostęp: 27.06.2017].

Gungor, V.C., Sahin, D., Kocak, T., Ergut, S., Buccella, C., Cecati, C., Hancke, G.P., 2011, Smart Grid Technologies: Communication Technologies and Standards, IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 7, no. 4, s. 529–539.

Gungor, V.C., Sahin, D., Kocak, T., Ergut, S., Buccella, C., Cecati, C., Hancke, G.P., 2013, A Survey on Smart Grid Potential Applications and Communication Requirements, IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 9, no. 1, s. 28–42.

Hoch, M., 2011, Comparison of PLC G3 and PRIME, IEEE International Symposium on Power Line Communication and Its Applications, Udine, http://isplc2011.ieee-isplc.org/.

Inteligentne opomiarowanie a prywatność odbiorców, https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5464,Stoso... odbiorcow-html [dostęp: 29.06.2017].

Khan, F., Baig, S., Noreen, U., Yousaf, A., 2012, An Overview of OFDM Based Narrowband Power Line Communication Standards for Smart Grid Applications, World Applied Sciences Journal, no. 20(9), s. 1236–1242.

Lisowski, M., Maśnicki, R., Mindykowski, J., 2016, Discrete-Event Simulation Framework for Developing Methods for Low Voltage Network Observability Enhancement, EBCCSP 2016.

Luka, M.K., Pallam, S.W, Thuku I.T., Etuk, U.U., 2015, Narrowband Power line communication for Smart Grid, International Journal of Scientific & Engineering Research, vol. 6, no. 7.

Schwartz, M., 2007, Carrier-Wave Telephony over Power Lines – Early History, IEEE Conference on the History of Electric Power, Newark, New York.

Yan, Y., Qian, Y., Sharif, H., Tipper, D., 2013, A Survey on Smart Grid Communication Infrastructures: Motivations, Requirements and Challenges, IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 15, no. 1, s. 5–20.

Citation pattern: Maśnicki R., Lisowski M., Monitoring w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych (Smart Grid), Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 103, pp. 73-84, 2018

BibTeX     EndNote