Opis wybranych zagadnień związanych z zagrożeniami podczas eksploatacji sieci z izolowanym punktem neutralnym

Description of Selected Hazardous Issues During Operating the Power Grid with the Insulated Neutral Point
Abstract: 

The article considers the analysis of parameters occurring in three-phase marine grid networks with an insulated neutral point. It presents the electric shock hazards occurring during the operation of the IT power grid network commonly used on sea-going ships.

Streszczenie: 

Artykuł dotyczy analizy parametrów występujących w sieciach okrętowych trójfazowych z izolowanym punktem neutralnym. Przedstawia zagrożenia porażeniowe wystę­­pujące podczas eksploatacji sieci elektroenergetycznej typu IT powszechnie stoso­wanych na statkach morskich.

Keywords: 
IT, TT power grid, rooms, materials, other factors
Słowa kluczowe: 
sieć elektroenergetyczna typu IT, pomieszczenia, materiały, inne czynniki
Issue: 
Pages: 
57
72
Accepted: 
01.12.2017
Published: 
31.03.2018
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Majewski, J., 2000, Eksploatacja i diagnostyka elektrycznych urządzeń okrętowych, WU WSM Gdynia.

Mindykowski, J., 2001, Ocena jakości energii elektrycznej w systemach okrętowych z układami przekształtnikowymi, Okrętownictwo i Żegluga, Gdańsk.

Musiał, E., 2012, Ochrona od porażeń w instalacjach niskiego napięcia w świetle aktualnych przepisów i norm. Współdziałanie dwóch różnych układów, w tym TT i TN, Pomorsko-Kujawska Izba Inżynierów Budownictwa, Bydgoszcz – Toruń – Włocławek, 26–27 listopada.

N SEP-E-001:2003, Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-E-05009-41:1992, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-HD 60364-4-41:2009, Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-1:2010, Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-43:2012, Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012, Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PRS, 2017, Przepisy klasyfikacji i budowy statków morskich. Instalacje elektryczne i systemy stero­­wania, cz. VII, Gdańsk.

Siadaczka, K., 1985, Zagrożenie porażeniowe i ochrona ludzi przed porażeniem w czasie eksploatacji statku, praca doktorska niepublikowana, WSM, Gdynia.

Citation pattern: Nowak T., Opis wybranych zagadnień związanych z zagrożeniami podczas eksploatacji sieci z izolowanym punktem neutralnym, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 103, pp. 57-72, 2018

BibTeX     EndNote