Wybrane zagadnienia dotyczące sieci IT oraz TT w świetle użytkowania w okrętowych systemach elektroenergetycznych

Selected Issues Concerning the IT and TT Networks in the Light of Use in Marine Electricity Systems
Abstract: 

This article is an attempt to pay attention to the technical characteristics of the operation of the basic types of electricity networks used on the ships. The aim is to compare  their work in reference to commonly occurring failures.

Streszczenie: 

Artykuł jest próbą zwrócenia uwagi na zagadnienia właściwości technicz­nych przy eksploatacji podstawowych typów sieci elektroenergetycznych stosowanych na statkach. Celem jest porównanie ich pracy przy powszechnie występujących uszkodzeniach.

Keywords: 
IT, TT power grid, short circuit, comparison
Słowa kluczowe: 
sieć elektroenergetyczna typu IT, TT, zwarcia, porównanie
Issue: 
Pages: 
43
56
Accepted: 
26.10.2017
Published: 
31.03.2018
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Białek, R., 2004, Elektrotechnika i elektronika okrętowa, FRAM Gdynia.

Kostyszyn, R., Nowak, T., 2016, Elektroenergetyka okrętowa, Wydawnictwo AM w Gdyni, Gdynia.

Mindykowski, J., 2001, Ocena jakości energii elektrycznej w systemach okrętowych z układami przekształtnikowymi, OiŻ, Gdańsk.

Musiał, E., 2012, Ochrona od porażeń w instalacjach niskiego napięcia w świetle aktualnych przepisów i norm. Współdziałanie dwóch różnych układów, w tym TT i TN, Pomorsko-Kujawska Izba Inżynierów Budownictwa, Bydgoszcz – Toruń – Włocławek, 26–27 listopada 2012.

N SEP-E-001:2003, Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-E-05009-41:1992, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpie­czeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-HD 60364-4-41:2009, Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-1:2010, Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-43:2012, Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012, Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektro­magnetycznymi.

PN-EN 61557-8:2015-03E, Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenerge­tycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV – Część 8: Urządzenia do monitorowania stanu izolacji w sieciach IT.

PRS, 2017, Przepisy klasyfikacji i budowy statków morskich. Instalacje elektryczne i systemy sterowania, cz. VII, Gdańsk.

Citation pattern: Nowak T., Wybrane zagadnienia dotyczące sieci IT oraz TT w świetle użytkowania w okrętowych systemach elektroenergetycznych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 103, pp. 43-56, 2018

BibTeX     EndNote