Współpraca odbiornika nieliniowego z filtrem aktywnym i rozdzielnicą główną laboratorium elektroenergetyki okrętowej

The Cooperation of Non-Linear Load with Active Filter and the Main Switchboard of Marine Power Engineering Laboratory

Mariusz Górniak         Andrzej Piłat         

Abstract: 

This paper presents the results of experimental research carried out at the Laboratory of Marine Power Engineering in Gdynia Maritime University. The studies included the measurement of voltages on the main switchboard busbars and loads currents during the work of linear and nonlinear receivers for one and two generators working in parallel with MEDCOM active filter FA3-10k series. In the paper the wave forms of voltages and currents, for above mentioned switchboard configurations, are presented, along with the power quality parameters. The main purpose of the paper is to investigate the possibility of working parallel active filter with the laboratory model of marine power system as well as practical use of the model to conduct didactic activities. As the result of the research, the effectiveness of the active filter in higher harmonic compensation during operation of the nonlinear load in the above-mentioned marine power network was confirmed.

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wykonanych
w Laboratorium Elektroenergetyki Okrętowej Akademii Morskiej w Gdyni. Badania obejmo­wały pomiar napięć na szynach głównych rozdzielnicy i prądów odbiorników przy obciążeniu modelu rozdzielnicy okrętowej przez odbiorniki liniowe oraz nieliniowe, dla jednej i dwóch prądnic pracujących równolegle na szyny z dołączonym filtrem aktywnym firmy MEDCOM
z serii FA3-10k. Zaprezentowano przebiegi chwilowe napięć i prądów dla wspomnia­nych konfiguracji rozdzielnicy wraz z parametrami opisującymi jakość energii elektrycznej. Celem pracy było sprawdzenie możliwości współpracy równoległego filtru aktywnego z labo­ra­toryjnym modelem okrętowego systemu elektroenergetycznego, jak również praktyczne wykorzystanie modelu do prowadzenia zajęć dydaktycznych. W wyniku badań potwierdzono skuteczność działania filtru w kompensacji harmonicznych wyższych rzędów, występujących podczas pracy odbiornika nieliniowego w ww. okrętowej sieci elektroenergetycznej.

Keywords: 
power quality, active filter, marine electric power system
Słowa kluczowe: 
jakość energii elektrycznej, filtr aktywny, okrętowy system elektroenergetyczny
Issue: 
Pages: 
11
25
Accepted: 
11.10.2017
Published: 
31.03.2018
Download full text in pdf: 

This article is an open access article distributed under a Creative Commoms Attribution (CCBY 4.0) licence

References: 

Bałkowski, B., 2016, Nowoczesna kompensacja mocy biernej i wyższych harmonicznych z wyko­rzysta­niem kompensatorów dynamicznych STATCOM i EFA, Acta Energetica, 1.04.2016.

Czornik, J., Łukiewski, M., 2015, Filtry harmonicznych gwarancją kompatybilności elektromagne­tycznej oraz wysokiej sprawności przekształtnikowych układów napędowych, Maszyny elek­tryczne – Zeszyty problemowe, nr 2(106).

Filtr aktywny FA3-10k, dokumentacja techniczno-ruchowa.

Hanzelka, Z., 2014, Jakość energii elektrycznej, cz. 4, Wyższe harmoniczne napięć i prądów, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kraków.

IEC Standard 61000-4-7, 2002, General guide on harmonics and interharmonics measurements and measuring instruments for powersupply networks and attached devices used for the measurements.

IEC Standard 61000-4-30, 2003, Testing and Measurement Techniques – Power Quality Measurement Methods.

Tarasiuk, T., 2009, Ocena jakości energii elektrycznej w okrętowych systemach elektroenergetycz­nych z wykorzystaniem procesów sygnałowych, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.

Tarasiuk, T., Guerrero, J., Shanta, G., 2016, Marine micro Grids, Control, Optimization, Power Quality and the Role of power Electronics, European Conference on Power Electronics and Applications 2016.

Tarasiuk, T., Pilat, A., Górniak, M., Szweda, M., Troka, Z., 2014, Experimental study on impact of ship electric power plant configuration and load variation on power quality in the ship power systems, IANG Transactions on Engineering Science, Special Issue for the International Association of Engineers Conferences 2014.

Citation pattern: Górniak M., Piłat A., Współpraca odbiornika nieliniowego z filtrem aktywnym i rozdzielnicą główną laboratorium elektroenergetyki okrętowej, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 103, pp. 11-25, 2018

BibTeX     EndNote