Prognozowanie zapotrzebowania energii cieplnej sieci ciepłowniczej względem określonych warunków eksploatacyjnych tej sieci – model matematyczny

Forecasting the demand for thermal energy of the heating distribution network with regard to the specified operational conditions of this network – mathematical model

Krzysztof Łukaszewski         

Abstract: 

This paper presents the system of activities that aim at forecasting the demand for thermal energy of the heating distribution network with regard to its operational conditions. First, general aspects of these forecasting activities are identified, then the way of decomposing the heating network into its characteristic elements is viewed and quantities characterizing the operational conditions of these elements are determined. Finally, the need to verify periodically the determined values of the forecasted quantities is emphasized. All these activities related to forecasting, identification of the operational conditions for decomposed elements of the heating network and verification of the values of the forecasted quantities constitute the above mentioned system of forecasting activities.

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono system działań prognozowania zapotrzebowania energii cieplnej sieci ciepłowniczej wodnej względem określonych warunków eksploatacyjnych. Wskazano ogólne działania tego prognozowania, a także sposób dekomponowania sieci ciepłowniczej na jej charakterystyczne elementy oraz określono wielkości charakteryzujące warunki eksploatacyjne dla tych elementów. Następnie wskazano na potrzebę wykonywania okresowych weryfikacji wartości określonych prognozowanych wielkości. Całość, tzn. działania odnoszące się do ww. prognozowania, określanie warunków eksploatacyjnych dla zdekomponowanych elementów sieci ciepłowniczej i okresowa weryfikacja wartości określonych wielkości prognozowanych, stanowi system działań ww. prognozowania.

Słowa kluczowe: 
energetyka cieplna
prognozowanie
sieci ciepłownicze
Issue: 
Pages: 
63
76
Download full text in pdf: 
References: 

Falba Ł, Pietrzyk Z., Smyk A., Twarowski A., Wykorzystanie metody numerycznej MES oraz pomiarów strumienia ciepła do obliczania strat ciepła w miejskiej sieci ciepłowniczej, I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna HYPOCAUSTUM, Warszawa, 12–13.05.2009.

Gargula M, Analiza strat ciepła przez mostki termiczne w izolacjach rurociągów, rozprawa doktorska, Kraków 2011.

Górecki J., Sieci cieplne, WPW, Wrocław 1997.

Hoes P., Hensen J.L., Loomans M.G.L.C, de Vries B., Bourgeois D., User behavior in whole building simulation, Energy and Buildings, 2009, 41, p. 295–302.

http://www.egain.se/pl-pl/, 2013.

http://www.terno.kelvin.pl, 2013.

http://www.tt.com.pl, 2013.

Kasperkiewicz K., Metoda oceny zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania istniejących budynków mieszkalnych, Prace Instytutu Techniki Budowlanej, R. 34, 2005, nr 3, s. 15–29.

Krygier K., Sieci ciepłownicze, WPW, Warszawa 2001.

Narowski P., Wiszniewski A., Konsekwencje wprowadzenia termicznej dezynfekcji instalacji ciepłej wody zasilanych z miejskich systemów ciepłowniczych, Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 2005, nr 11, s. 5–9.

Niemyjski O., Straty ciepła sieci ciepłowniczych przy zmiennym obciążeniu systemów ciepłowniczych, INSTAL, 2003, 12, s. 25–28.

Popescu D., Simulation of space heat demand, 6th International Conference on Electromechanical and Power Systems, Chisinau (Moldova), October 4–6, 2007, s. 243–246.

Popescu D., Serban E., Simulation of domestic hot-water consumption using tme-series models, 6th International Conference on Heat Transfer, Thermal Engineering and Environment (HTE’08) Rhodes (Greece), August 20–22, 2008, s. 277–282.

Popescu D., Ungureanu F., Serban E., Simulation of consumption in district heating systems, WSEAS International Conference on Urban Rehabilitation and Sustainability, Environmental Problems and Development, 2008, s. 50–55.

Wojdyga K., Prognozowanie zapotrzebowania na ciepło w miejskich systemach ciepłowniczych, OWPW, Warszawa 2007.

Citation pattern: Łukaszewski K., Prognozowanie zapotrzebowania energii cieplnej sieci ciepłowniczej względem określonych warunków eksploatacyjnych tej sieci – model matematyczny, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 81, pp. 63-76, 2013

BibTeX     EndNote