Zintegrowany mostek nawigacyjny jednostek w żegludze morsko-rzecznej

Jacek Januszewski         Ryszard Wawruch         Adam Weintrit         Wiesław Galor         

Abstract: 
Streszczenie: 

W artykule przedstawiono ogólne wytyczne do zaprojektowania zintegrowanego mostka nawigacyjnego jednostek w żegludze morsko-rzecznej. Punktem wyjścia rozważań były doświadczenia zdobyte w żegludze morskiej oraz śródlądowej.

Issue: 
Pages: 
14
35
Download full text in pdf: 
References: 

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1346/2001/WE z dnia 22 maja 2001 roku w sprawie portów na śródlądowych drogach wodnych Europy.

Deklaracja końcowa uczestników IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Inland Shipping 2009”, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 9-10 lipca 2009 roku.

Dyrektywa 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 roku, ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylająca dyrektywę Rady 82/14/EWG.

Dyrektywa 2005/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 roku w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS).

Galor W., Nawigacyjne zabezpieczenie statków w żegludze morsko-rzecznej, materiały V Konferencji „Logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie”, Szczyrk 2008.

Januszewski J., Nawigacyjne systemy satelitarne na drogach wodnych, „Drogi Lądowe, Powietrzne i Wodne”, nr 8/2008.

Januszewski J., Nawigacyjne systemy satelitarne na drogach wodnych Europy, „Drogi Lądowe, Powietrzne i Wodne”, nr 9/2008.

Norma Europejska EN 1864 Statki żeglugi śródlądowej – sterówka – wymagania ergonomiczne i dotyczące bezpieczeństwa z 2008 roku (mająca status normy obowiązkowej od daty wstąpienia Polski do Unii Europejskiej).

Podział europejskich dróg śródlądowych na rejony żeglugi, PRS nr 15/I z 1997 roku, [w:] Przepisy klasyfikacyjne Polskiego Rejestru Statków (PRS) w zakresie dotyczącym statków żeglugi śródlądowej.

Przepisy nadzoru konwencyjnego statków morskich, część V, Urządzenia nawigacyjne, Polski Rejestr Statków (PRS), Gdańsk 2009.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2004 roku w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej (DzU z 2003 r. nr 88, poz. 810).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o żegludze śródlądowej wraz z późniejszymi zmianami (DzU z 2006 r. nr 123, poz. 857; z 2007 r. nr 123, poz. 846; nr 176, poz. 1238; z 2008 r. nr 171, poz. 1057), implementująca Dyrektywę 2005/44/WE z dnia 7 września 2005 roku w sprawie zharmonizowanych usług informacji rzecznej (RIS).

Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Infrastruktura transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.

Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Rydzykowski W., Transport wodny śródlądowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.

Citation pattern: Januszewski J., Wawruch R., Weintrit A., Galor W., Zintegrowany mostek nawigacyjny jednostek w żegludze morsko-rzecznej, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 63, pp. 14-35, 2009

BibTeX     EndNote