Rational cable connections in energy wind farms

Abstract: 
Streszczenie: 

The article contains a brief analysis of the problem affecting the construction of new wind farms in such a way that the future exploitation of the least expensive due to transmission losses of the towers to the main supply point.

Issue: 
Pages: 
54
58
Download full text in pdf: 
References: 

Domozych M., Optymalizacja lokalizacji głównego punktu zasilania na terenie farmy wiatrowej. Praca magisterska, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2012.

Gdesz M., Elektrownie wiatrowe a publiczne prawo nieruchomości. Opracowanie przygotowane na zlecenie Ministra Infrastruktury, Warszawa 2009.

Lubośny Z., Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym, WNT, Warszawa 2006.

Energetyka wiatrowa w Polsce. Raport wykonany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, TPA Horwath, kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka, Warszawa 2009.

Stryjecki M., Michniczuk K., Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych. Materiały z konferencji PSEW, Żarów 2010.

Sulmicka M., Priorytety i cele rozwojowe UE do 2020 roku w kontekście aktualizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju. Ekspertyza SGH, Warszawa 2010.

Citation pattern: Nowak T., Rational cable connections in energy wind farms, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 79, pp. 54-58, 2013

BibTeX     EndNote