Ocena głębokości północnego toru podejściowego do portu Świnoujście od pozycji gazociągu Nord Stream do terminalu LNG w aspekcie obsługi jednostek o maksymalnych gabarytach...

Simplified method for estimating maximum ship’s draught when navigating in shallow water on the northern fairway to port of Świnoujście from the position of NORD STREAM pipeline to LNG Terminal...
Abstract: 

This paper considers analysis of maximum draught of a merchant vessel, which can maintain safety of navigation in different exterior condition (average and extreme) on shallow water on the northern fairway to port of Świnoujście from the position of NORD STREAM pipeline to LNG Terminal and keep required under keel clearance, i.e. navigational reserve of depth. To depict maximum draught of a vessel we use practical method which incorporates the risk of navigational and three-dimensional model of ship’s domain. Results are compared with the guidelines published by the Decree of Minister of Transport and Maritime Economy from 01.06.1998 about technical conditions, which should be met by hydro mechanical sea structures, which operate vessels with the given particulars.

Streszczenie: 

Niniejsze opracowanie obejmuje ocenę maksymalnego zanurzenia statku handlowego, który przy działaniu różnych warunków zewnętrznych (przeciętnych i ekstremalnych) mógłby bezpiecznie prowadzić żeglugę (manewrować) północnym torem wodnym prowadzącym od pozycji gazociągu Nord Stream do portu Świnoujście, zachowując przy tym wymagany zapas wody pod stępką, czyli minimalną rezerwę nawigacyjną głębokości. Do określenia maksymalnego zanurzenia statku posłużono się metodą praktyczną, wykorzystując definicję ryzyka nawigacyjnego oraz model przestrzenny domeny statku. Otrzymane wyniki porównano z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne obsługujące statki o określonych gabarytach.

Issue: 
Pages: 
49
62
Download full text in pdf: 
References: 

Blomgren S., Larson M., Hanson H., Numerical Modeling of the Wave Climate in the Southern Baltic Sea, Journal of Coastal Research, CERF, Spring 2001.

Dynamics of Coastal Waters and their modelling, J. Sundermann (ed.), Institut für Meereskunde, Hamburg 2005.

Gucma S., Jagniszczak I., Nawigacja morska dla kapitanów, Foka, Szczecin 1997.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warunki środowiskowe Polskiej Strefy Południowego Bałtyku w 2001 roku, Gdynia 2004.

Intersea I, Intrasea II, materiały Urzędu Morskiego w Gdyni, Gdynia 2008.

Joseph M., Assesing the Precision of Depth Data, International Hydrographic Reviev, LXVII Monaco, July 1991.

Jurdziński M., Planowanie nawigacji w żegludze przybrzeżnej, Fundacja Rozwoju WSM w Gdyni, Gdynia 1998.

Nowicki A., Wiedza o manewrowaniu statkami morskimi, Trademar, Gdynia 1999.

Paszkiewicz C., Falowanie wiatrowe Morza Bałtyckiego, rozprawa habilitacyjna, Polska Akademia Nauk, Komitet Badań Morza, PAN, Warszawa 1989.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie dróg wodnych.

Rutkowski G., Modelowanie domeny statku w procesie manewrowania w ograniczonych akwenach, rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, Warszawa 2000.

Rutkowski G., Zastosowanie modelu domeny do oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego statków poruszających się w akwenach ograniczonych, Politechnika Warszawska, Prace Naukowe „T”, Warszawa 2001.

Rutkowski G., Królikowski A., Ocena głębokości toru podejściowego na południe od Ławicy Słupskiej w aspekcie obsługi jednostek o maksymalnych gabarytach – metoda rozbudowana, Zeszyty Naukowe AMW, 2010, nr 1 (180).

Citation pattern: Rutkowski G., Ocena głębokości północnego toru podejściowego do portu Świnoujście od pozycji gazociągu Nord Stream do terminalu LNG w aspekcie obsługi jednostek o maksymalnych gabarytach..., Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 77, pp. 49-62, 2012

BibTeX     EndNote