Nagniatanie powierzchni płaskich elementów części maszyn okrętowych

The burnishing flat surfaces of machine parts ship
Abstract: 

The paper presents a classification of the burnishing process flat surfaces. The influence of burnishing at the strain hardening of steel C45 was presented. The research results have been presented in the paper and served as a basis for defining which parameters and values have greatest influence on the obtained hardness of the burnished surface. Finally conclusions related to the influence of burnishing on surface layer strengthening of a treated material have been drawn taking into account the results obtained in the research. After experimental studies determined that the greatest strengthening of the surface layer can be obtained with low values of speed and feeds for two possible transitions and the maximum infeed burnishing tool.

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono klasyfikację procesu nagniatania powierzchni płaskich. Omówiono wpływ nagniatania na stopień względnego umocnienia (Su) warstwy wierzchniej powierzchni płaskich typu kołnierz ze stali C45. Zaprezentowano tu wyniki badań, które stanowiły podstawę do określenia wpływu parametrów technologicznych obróbki nagniataniem na umocnienie powierzchni. Po przeprowadzonych badaniach doświadczalnych określono, że największe umocnienie warstwy wierzchniej można uzyskać, stosując niskie wartości prędkości obrotowej i posuwowej dla dwóch przejść i możliwie maksymalnego dosuwu nagniataka.

Issue: 
Pages: 
38
48
Download full text in pdf: 
References: 

Brevern P.V., El-Tayeb N.S.M., Low K.O., Influence of roller burnishing contact width and burnishing orientation on surface quality and tribological behaviour of Aluminium, Journal of Materials Processing Technology, 186 (2007), 272–278.

Dyl T., The influence of effective strain on the reduce roughness and strain hardening surface layer ship machine elements, Journal of Kones Powertrain and Transport, 2010, Vol. 17, No. 3, 75–78.

Dyl T., Wpływ gniotu względnego na wskaźnik zmniejszenia chropowatości powierzchni powłok z faz międzymetalicznych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 60, Wydawnictwo AM, Gdynia 2009, 94–99.

Dyl T., Wpływ nagniatania na umocnienie elementów części maszyn okrętowych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 64, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2010, 36–42.

Dyl T., Wpływ odkształcenia względnego na wskaźnik zmniejszenia chropowatości i stopień umocnienia warstwy powierzchniowej po obróbce nagniataniem, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 60, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2009, 100–104.

Dyl T., Starosta R., Wstępna analiza możliwości zastosowania powłok stopowych Ni-Al na złącza kołnierzowe rurociągów okrętowych, Rudy i Metale Nieżelazne, R. 55 (2010), nr 11, 784–789.

Dyl T., Starosta R., Skoblik R., Effect of the Unit Pressure on the Selection Parameters of Intermetallic Coatings NiAl and Ni3Al after Plastic Working, Solid State Phenomena, 2010, Vol. 165, 19–24.

El-Axir M.H., El-Taweel T.A., Analysis and optimization of the ball burnishing process through the Taguchi technique, Int. J. Adv. Manuf .Technol., 2009, Vol. 41, 301–310.

El-Tayeb N.S.M., Low K.O., Brevern P.V., Influence of roller burnishing contact width and burnishing orientation on surface quality and tribological behaviour of Aluminium 6061, Journal of Materials Processing Technology, 186 (2007), 272–278.

Korzyński M., A model of smoothing slide ball-burnishing and an analysis of the parameter interaction, Journal of Materials Processing Technology, 209 (2009), 625–633.

Korzyński M., Nagniatanie ślizgowe, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007.

Korzyński M., Sposób dogniatania powierzchni zwłaszcza płaskich pierścieniowych, Pat. PRL 150914, 1990.

Korzyński M., Pacana A., Cwanek J., Fatigue strength of chromium coated elements and possibility of its improvement with slide diamond burnishing, Surface & Coatings Technology, 203 (2009), 1670–1676.

Kukiełka L., Teoretyczne i doświadczalne podstawy powierzchniowego nagniatania tocznego z elektrokontaktowym nagrzewaniem, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie, Koszalin 1994.

Labuda W., Starosta R., Dyl T., Estimation of the influence of burnishing parameters on steel X5CrNi18-10 surface layers strengthening and roughness changes, Journal of Kones Powertrain and Transport, 2008, Vol. 15, No. 3, 259–267.

López de Lacalle L.N., Lamikiz A., Munoa J., Sánchez J.A., Quality improvement of ball-end milled sculptured surfaces by ball burnishing, International Journal of Machine Tools & Manufacture, 45 (2005), 1659–1668.

López de Lacalle L.N., Lamikiz A., Sánchez J.A., Arana J.L., The effect of ball burnishing on heat-treated steel and Inconel 718 milled surfaces, Int. J. Adv. Manuf. Technol., 32 (2007), 958–968.

Melechow R., Tubielewicz K, Błaszczyk W., Tytan i jego stopy: gatunki, właściwości, zastosowanie, technologia obróbki, degradacja, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004.

Prabhu P.R., Kulkarni S.M., Sharma S.S., Influence of deep cold rolling and low plasticity burnishing on surface hardness and surface roughness of AISI 4140 steel, World Academy of Science, Engineering and Technology, 72 (2010), 619–624.

Przybylski W., Nagniatanie powierzchni cylindrycznych, płaskich i kształtowych na tokarkach, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005.

Przybylski W., Technologia obróbki nagniataniem, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1987.

Przybylski W., Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008.

Przybylski W., Rytlewski R., Sposób obróbki nagniataniem stellitów, Pat. PRL 123632, 1985.

Przybylski W., Zieliński J., Narzędzie do nagniatania ślizgowego wewnętrznych powierzchni walcowych, Pat. PL 61888 Y1, 2005.

Tubielewicz K., Technologia i oprzyrządowanie w obróbce powierzchniowej, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 1996.

Tubielewicz K., Technologia nagniatania żeliwnych części maszynowych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.

Citation pattern: Dyl T., Nagniatanie powierzchni płaskich elementów części maszyn okrętowych, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 71, pp. 38-48, 2011

BibTeX     EndNote