Wpływ rozkładu deformacji na długości kadłuba na wyznaczanie wyporności na podstawie zanurzeń pomierzonych na znakach zanurzenia

The influence of the hull deflection distribution throughout the length of the hull on calculating the ship displeacement using draft survey metod

Wojciech Wawrzyński         

Abstract: 

The article presents a series of problems occurring during the ships displacement calculations, which are based on the level of the ships draughts recorded form the draughts signs - caled Draft Survey. The problems are connected with the usage of the method of including the influence of the hulls deflection while paying additional regards to their distribution throughout the length of the ships hull. It shows an analysis of the location of the maximum hulls deflection which has been made basing on a series of calculations of various ships in various loading conditions. Furthermore it presents other problems with calculating the displacement of the ship that arise due to the deflection of the ships hull.

Streszczenie: 

W artykule przedstawiono problemy wyznaczania wyporności oraz masy ładunku załadowanego na statek, na podstawie zanurzeń pomierzonych na znakach zanurzenia, związane z metodą uwzględ-niania w obliczeniach deformacji kadłuba, zwłaszcza rozkładu deformacji na długości kadłuba statku. Na podstawie szeregu obliczeń wytrzymałości kadłuba różnych statków, w różnych stanach załado-wania, przeprowadzono analizę położenia maksimum deformacji na długości kadłuba. Przedstawiono również inne problemy związane z deformacją kadłuba, mające wpływ na wyznaczanie wyporności statku.

Issue: 
Pages: 
113
122
Download full text in pdf: 
References: 

Code of uniform standards and procedures for the performance of draught surveys of coal cargoes, UNECE – United Nations Economic Commission for Europe, 1992.

Dibble W.J., Mitchell P., Draught Surveys: A Guide to Good Practice (2nd edition), North of England P&I Association, 2009.

Jurdziński M., Kabaciński J., Określanie masy ładunku na podstawie zanurzenia statku, Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej w Szczecinie, Gdynia-Szczecin 2005,

Kabaciński J., Wzory połówkowe, htpp://WWW.mea.szczecin.pl/PDF/wzory-polowkowe.pdf.

Niezgodziński M., Niezgodziński T., Wytrzymałość materiałów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Orszulok W., Wytrzymałość kadłuba statku w eksploatacji, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1983.

Wesołowski R., Soliwoda J., Obliczanie masy ładunku z pomiarów zanurzeń statku, praca niepublikowana, Gdynia 1994.

Więckiewicz W., Zanurzenia statku w czasie eksploatacji, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2004.

Wolfram I., A note of correction for hog and sag, The Naval Architect, July 1980.

Citation pattern: Wawrzyński W., Wpływ rozkładu deformacji na długości kadłuba na wyznaczanie wyporności na podstawie zanurzeń pomierzonych na znakach zanurzenia, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 69, pp. 113-122, 2011

BibTeX     EndNote