Manewry „człowiek za burtą” na współczesnych statkach morskich

Person over board maneuvers on board modern ships

Arkadiusz Łukaszewicz         

Abstract: 

Nowadays there are so many various types of ships all over the world, therefore it is impossible to create universal “person over board” maneuvers (POB), which might be used by any ships. International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual (IAMSAR) recommended and approved by International Maritime Organization (IMO) provides guidelines for emergency situations such as man over board. There are three maneuvers recommended by IAMSAR: “Williamson Turn”, “Single Turn” and “Sharnov Turn” which were discovered in the early 20th century. Undertaking maneuvers on board modern ship may cause a dangerous situation and lead to a heavy heel, a damage of the rudder etc. In paper author analyses mentioned maneuvers and some navigational aids supporting emergency situation, and also proposes the way to improve POB event.

Streszczenie: 

Przy obecnej różnorodności typów statków niemożliwe jest opracowanie uniwersalnych manew-rów „człowiek za burtą” (person over board – POB), które można by zastosować na różnych stat-kach. Podstawą są manewry zalecane przez Międzynarodowy lotniczy i morski podręcznik poszuki-wania i ratowania (IAMSAR) mówiący o trzech manewrach „człowiek za burtą”: „pętla Williamsona” , „zwrot o 270°” oraz „pętla Scharnowa”, stosowanych w różnych sytuacjach. Wykonanie wyżej wy-mienionych manewrów na pewnych typach statków w formie, której są zalecane, może doprowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji (przechył, uszkodzenie steru itp.). W artykule przedstawiono analizę manewrów oraz obecne urządzenia, które wspomagają ma-newr „człowiek za burtą”. We wnioskach wskazano dalsze prace, które należało by podjąć, aby zwiększyć bezpieczeństwo statków wykonujących manewry POB.

Issue: 
Pages: 
73
80
Download full text in pdf: 
References: 

Crown Princess, Technical Operating Manual.

International Maritime Organization (IMO), IAMSAR Manual – International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual, London 2003.

Internaional Maritime Organization (IMO), International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974.

http://boards.cruisecritic.com/.

Citation pattern: Łukaszewicz A., Manewry „człowiek za burtą” na współczesnych statkach morskich, Scientific Journal of Gdynia Maritime University, No. 69, pp. 73-80, 2011

BibTeX     EndNote